Dutch

Fluke Algemene Voorwaarden voor Reparatie- en Kalibreerdiensten (Internationaal)

Zuid-Amerika reparatie- en kalibreerdiensten aanbieden.

 

In deze voorwaarden betekent:

 

Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke’ de terreinen van Fluke of een andere locatie die Fluke kan aanwijzen voor de verstrekking van het Onderhoud.

Controle’, met betrekking tot een entiteit, de mogelijkheid (ongeacht of deze al dan niet juridisch afdwingbaar is) om direct of indirect — zij het middels het bezit van stemrechteffecten, krachtens een overeenkomst of anderszins — controle uit te oefenen over de samenstelling van de directieraad (of een ander leidinggevend orgaan), over de stemrechten van de meerderheid der stemrechteffecten van de entiteit, dan wel over het beheer van de zaken van die entiteit.

Gelieerde’, met betrekking tot een persoon, iedere entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen een dergelijke persoon Controleerd of erdoor Gecontroleerd wordt, dan wel onder direct of indirect gemeenschappelijk Controle van een dergelijke persoon staat.

Klant’ de rechts- of natuurlijke persoon die een bestelling heeft ingediend of anderszins om het verstrekken van Onderhoud heeft verzocht.

Fluke’ de Fluke rechtspersoon die de bestelling van de Klant heeft aanvaard of anderszins akkoord is gegaan met het leveren van het Onderhoud aan de Klant.

"Fluke-Onderhoudscontract” de overeenkomst, de werkomschrijving, de offerte, de bevestiging of het plan waarin de door Fluke uit te voeren dienst wordt beschreven.

Onderhoud’ reparatie- (inclusief reparatie door vervanging) en/of kalibreerdiensten (zoals van toepassing op de Klant).

 

 1. ONDERHOUDSPERIODE

Het Onderhoud, tenzij ad hoc verleend, dient verleend te worden tijdens de periode die in het Fluke-Onderhoudscontract van Fluke wordt vermeld, tenzij  het Fluke-Onderhoudscontract vroeger is opgezegd of beëindigd overeenkomstig clausule 11 (OPZEGGING) of 12 (BEËINDIGING) van onderhavige voorwaarden.

 

 1. VERLENING VAN ONDERHOUD

Behoudens anderszins in het Fluke-Onderhoudscontractgespecificeerd, zal het Onderhoud worden verleend en beheerd binnen het land of de regio dat/die door Fluke ondersteund wordt. Onderhoud in andere landen en regio’s is mogelijk op beperkte basis en met speciale overeenkomsten. Onderhoud moet worden uitgevoerd in het Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke of op de locatie van de Klant.

 

Behoudens anderszins in het Fluke-Onderhoudscontract gespecificeerd, zijn de kosten en het risico voor het verzenden van producten naar en van het Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke ten laste van de Klant en indien Fluke de verzending regelt, zal Fluke de Klant een factuur bezorgen voor de verzendings- en hanteringskosten voor ieder verzonden product. De Klant moet tevens alle andere kosten betalen voor verzending van producten naar en van het Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke ingeval de Klant niet in staat is Fluke het vereiste document voor te leggen waaruit blijkt dat de producten naar behoren geïmporteerd werden in het land waar ze zich bevinden en dat alle toepasselijke belastingen en invoerrechten betaald zijn.

 

Wanneer Onderhoud vereist is, geeft de Klant Fluke toegang tot de desbetreffende producten. De Klant staat ervoor in dat de gebruiker voor zover nodig met Fluke samenwerkt zodat het Onderhoud doelmatig en zonder onderbreking kan worden verricht. Voor Onderhoud ter plekke staat de Klant Fluke toe alle apparatuur of voorzieningen van de Klant te gebruiken die Fluke redelijkerwijs noodzakelijk acht om het Onderhoud te kunnen verrichten.

 

Geaccrediteerde en/of herleidbare kalibraties worden uitgevoerd in lijn met de specifieke aanvraag van meetbereiken of meetpunten gedaan door de Klant, zoals overeengekomen tussen de Klant en Fluke (voor specifieke verzoeken kunnen extra servicekosten in rekening worden gebracht). Indien er geen specifieke aanvraag is zullen de kalibraties worden uitgevoerd in lijn met het test protocol beschikbaar gesteld door de betreffende fabrikant aan Fluke, of indien deze niet beschikbaar is gesteld - in lijn met Fluke interne richtlijnen.

 

Aangeboden bij Fluke apparatuur kan gekalibreerd worden in een van de  onderhoudscentra binnen de Fluke en Tektronix organisaties in Europa, maar, indien nodig, ook daar buiten. Indien een kalibratie binnen bovengenoemde labs niet kan worden uitgevoerd, zal gebruik gemaakt worden van een door Fluke geautoriseerde dienstverlener of van een externe leverancier die door de Fluke kwaliteitsmanager is goedgekeurd.

 

 

RoHS 2 notificatie voor Multi-Vendor-Service klanten: mogelijk moet Fluke reparaties op apparatuur doorvoeren welke geproduceerd is volgens de EU RoHS 2 richtlijnen, REACH of vergelijkbare voorgeschreven voorwaarden (met uitzondering van apparatuur die door Fluke en diens Gelieerde wordt geproduceerd, zoals producten van de merken Fluke, Fluke Networks, Beha-Amprobe, Tektronix en Keithley). De klant dient Fluke te allen tijde schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat hij dergelijke apparatuur voor service wenst in te sturen. Hierbij dient de klant duidelijk de betroffen modellen te vermelden. Fluke kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij bij reparatie van apparatuur, anders dan geproduceerd door Fluke of een van diens dochternondernemingen niet aan de EU RoHS 2 richtlijnen, REACH of vergelijkbare voorgeschreven voorwaarden kan voldoen, omdat benodigde onderdelen hier niet aan voldoen.

 

Gevaarlijke stoffen voor Multi-Vendor-Service klanten: Als er diensten moeten worden verleend in de Europese Economische Ruimte, dient de Klant ook informatie te verstrekken over de gevarenclassificatie van de door Fluke te onderhouden producten (met uitzondering van producten die door Fluke en diens Gelieerde worden geproduceerd, zoals producten van de merken Fluke, Fluke Networks, Beha-Amprobe, Tektronix en Keithley) en dient hij dergelijke producten naar Fluke te verzenden overeenkomstig de meest recente voorschriften voor gevaarlijke stoffen van de Europese Unie. Indien de Klant de gevaarlijke aard van een dergelijk product niet bekendmaakt, of indien een dergelijk product een gevaar voor personen of eigendommen wordt, heeft Fluke het recht om dit product onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant op enigerlei wijze te lozen of te verwijderen, en Fluke is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een dergelijke lozing of verwijdering. Fluke heeft bovendien het recht om de kosten van vervoer op de Klant te verhalen, ondanks het feit dat het product niet wordt geleverd, samen met eventuele kosten voor het lossen of verwijderen van het product. De klant is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die door Fluke of enige andere persoon wordt geleden als gevolg van dergelijke producten, ongeacht of de gevaarlijke aard daarvan al dan niet door de Klant is bekendgemaakt, en gaat ermee akkoord Fluke te verdedigen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid en alle vorderingen van personen die voortvloeien uit dergelijke producten.

 

Exportcontrole: Fluke-producten (goederen, software en technologie) en -diensten zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake exportcontrole/sancties van de VS, de EU en andere landen. De klant mag geen Fluke-producten of -technologie direct of indirect exporteren, herexporteren of overdragen naar een land of gebruiker waarnaar een dergelijke export, herexport of overdracht beperkt is door de wet- en regelgeving van de VS, de EU of andere landen, zonder eerst een vereiste overheidslicentie, toestemming, certificering of goedkeuring te hebben verkregen. Het gebruik, de verkoop, de wederuitvoer, de levering of de heroverdracht, direct of indirect, van de producten en technologie van Fluke bij activiteiten die verband houden met het ontwerp, de productie, het gebruik of de opslag van chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten is ten strengste verboden. Fluke-producten die in strijd met de wet- en regelgeving inzake exportcontrole worden verkocht, kunnen door Fluke niet worden onderhouden of ondersteund. De garantie op dergelijke producten is daarom ongeldig.

 

De Klant dient Fluke vooraf op de hoogte te stellen van de verzending indien producten of gerelateerde technische informatie (bijvoorbeeld kalibratiespecificaties) die aan Fluke worden geleverd, worden gecontroleerd door de Amerikaanse International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Alle technische informatie moet worden gemarkeerd als ITAR-gecontroleerd en de Klant moet alle technische gegevens markeren met een toepasselijke distributieverklaring van het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

 

Als voor het product van de Klant een exportvergunning voor retourzending nodig is of als een partij bij de transactie, inclusief de Klant, op een lijst van de VS, EU of andere landen staat die aan beperkingen onderhevig zijn of zich in een land bevindt dat onderworpen is aan sancties of embargo's van de VS, de EU of een ander land dat van toepassing is, gaat de Klant ermee akkoord deel te nemen aan de van toepassing zijnde licentieprocedures. De Klant verplicht zich ertoe Fluke indien nodig passende en volledige informatie te verstrekken over het eindgebruik van de door Fluke te onderhouden producten en alle andere vereiste documentatie. Fluke is niet aansprakelijk voor vertraagde levering of niet-levering als gevolg van weigering, intrekking, opschorting of overheidsvertraging bij de afgifte van een noodzakelijke exportvergunning of autorisatie.

 

Fluke kan, naar eigen goeddunken, een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren of weigeren diensten uit te voeren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reparatie of vervanging onder servcie-plan) indien de Klant, een begunstigde van de dienst of een andere partij bij de transactie is vermeld op een lijst van de VS, EU of andere landen waarvoor beperkingen gelden, of zich bevindt in een land waarvoor sancties en embargo's gelden.

 

 1. CALWEB

Op elk gebruik van de CalWeb.tek.com site en de CalWeb Service zijn de CalWeb® gebruiksvoorwaarden van toepassing, beschikbaar op https://www.tek.com/en/calweb-terms-and-conditions-use.

 

 1. GERECHTIGDHEID TOT ONDERHOUDSDEKKING

Behalve voor producten die nog binnen de oorspronkelijke garantietermijn vallen of die al gedekt zijn door een Fluke-Onderhoudscontract, komen producten alleen in aanmerking voor dekking in het kader van een servcie-plan of een doorlopend contract indien zij door een geautoriseerd Fluke-Onderhoudsbedrijf zijn geïnspecteerd. De Klant is verantwoordelijk voor het vaststellen van eventuele prestatiegebreken voordat of op het moment dat hij om Onderhoudsdekking verzoekt. De prestatie wordt op verzoek van de Klant op het niveau van de specificaties van de fabrikant gebracht tegen de dan geldende afroeptarieven. Indien vervolgens door Fluke wordt vastgesteld dat een nieuw gedekt product niet aan de specificaties van de fabrikant voldoet vanwege een eerder bestaand, niet vastgesteld gebrek, moet de Klant ofwel (a) verdere Onderhoudsdekking voor de apparatuur opzeggen ofwel (b) Fluke verzoeken dat de prestatie op het niveau van de specificaties van de fabrikant wordt gebracht tegen de dan geldende afroeptarieven. De klant mag geen apparatuur die door een Fluke Onderhoudscontract wordt gedekt naar een andere locatie overbrengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluke (zulke toestemming mag niet op onredelijke wijze worden ontzegd).

 

 1. ONDERHOUDSNIVEAUS

Fluke moet het Onderhoud verstrekken op de onderhoudsniveaus (indien van toepassing) die in het toepasselijke onderhoudscontract van Fluke worden vermeld. Waar een dergelijk contract niet van toepassing is, zal Fluke het Onderhoud tijdens de normale kantooruren voor het Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke verlenen (uitgezonderd feestdagen).

 

 1. ONDERHOUDSKOSTEN EN -KORTINGEN

      De start Onderhoudskosten zijn de kosten zoals vermeld in het Fluke-Onderhoudscontract en zijn alleen van toepassing op de daarin omschreven producten. De kosten voor producten die op een latere datum aan dat contract worden toegevoegd, zijn de geldende kosten op het moment van toevoeging. Indien geen Fluke-Onderhoudscontract bestaat, zal Fluke zijn standaardprijzen in berekening brengen. Onderhoudskosten van Fluke bevatten geen belastingen. Indien in de toepasselijke Fluke-Onderhoudscontract niet anders gespecificeerd, zullen de Onderhoudskosten bij voorbaat in rekening worden gebracht. Kortingen, indien van toepassing, die door Fluke aan de Klant worden verleend voor de relevante Onderhoudsperiode mogen door Fluke worden verminderd indien producten tijdens de Onderhoudsperiode uit de Onderhoudsdekking worden geschrapt. Desalniettemin is er geen sprake van terugwerkende kracht ter zake van kortingsaanpassingen (naar boven of naar beneden).

 

 1. KOOPORDERS

      De indiening van een kooporder of Onderhoudsaanvaarding door de Klant in antwoord op de prijsopgave, orderbevestiging of een andere Fluke-Onderhoudscontract document wordt beschouwd als aanvaarding van deze voorwaarden met uitsluiting van aanvullende of andere voorwaarden op de kooporder van de Klant, zelfs indien een dergelijke order uitdrukkelijk afhankelijk wordt gemaakt van instemming zijdens Fluke met zulke aanvullende of andere voorwaarden.

 

 1. BELASTINGEN

      Belastingen die aan Fluke worden opgelegd of die Fluke verplicht is te innen in verband met het Onderhoud, worden als aparte posten op de factuur vermeld. Als de Klant is vrijgesteld van zulke belastingen, heeft de Klant de verantwoordelijkheid om het bewijs van een dergelijke vrijstelling aan Fluke te leveren op het tijdstip waarop de Klant de order voor Onderhoud plaatst.

 

 1. BETALING

      Tenzij anders aangegeven in het het Fluke-Onderhoudscontract, de Klant moet alle schriftelijk door Fluke gefactureerde bedragen binnen dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum betalen in de valuta van de factuur van Fluke. Fluke mag Onderhoud krachtens deze voorwaarden weigeren indien de Klant verzuimt, een betaling tot de vervaldatum te voldoen. Fluke past geen Onderhoudsbetalingen aan als de klant nalaat gebruik te maken van de Onderhoudsdekking die krachtens dit contract is aangeschaft. De Klant zal niet gerechtigd zijn tot enige aftrek wegens verrekening of tegenvordering.

 

Fluke behoudt zich het recht voor om achterstallige bedragen een vertragingsrente of een vergoeding in rekening te brengen van 1,5% per maand of, indien dit lager is, het maximumbedrag dat door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, over elk saldo dat na de vervaldatum van de betaling nog openstaat, waarbij deze rente per dag wordt berekend. Fluke kan zijn kredietvoorwaarden wijzigen of de uitvoering van Onderhoud opschorten wanneer, naar het oordeel van Fluke, de financiële toestand of de geschiedenis van betalingen van de Klant zulks rechtvaardigt. De Klant stemt ermee in alle incassokosten van derden te betalen die Fluke maakt om achterstallige bedragen te innen, met inbegrip van de honoraria van advocaten.

 

 1. RESERVEONDERDELEN, MODULES EN PRODUCTEN

Onderdelen, modules en reserveproducten die door Fluke worden gebruikt voor het verlenen van Onderhoud kunnen nieuw zijn of gereviseerd zodat ze als nieuw presteren. De Klant zal niet gerechtigd zijn om Onderhoud te weigeren of om een vermindering van de Servicekosten te vragen op grond van het gebruik van gereviseerde materialen. Alle door Fluke vervangen onderdelen, modules en producten worden eigendom van Fluke.

     

 1. OPZEGGING

Voor jaarlijkse of over meerdere jaren lopende onderhoudscontracten mag de Klant het Onderhoud voor een welbepaald product opzeggen mits een schriftelijke kennisgeving aan Fluke van negentig (90) dagen voor de gewenste Opzegdatum voorligt. Er zullen geen terugbetalingen, crediteringen of andere aanpassingen plaatsvinden voor voorheen door de Klant betaalde Onderhoudskosten voor elk product dat, tot en met de datum van de opzegging, onder de Onderhoudsdekking viel. Daarnaast zullen kortingen, indien van toepassing, die door Fluke voor de desbetreffende Onderhoudsperiode aan de Klant werden verleend, onmiddellijk aan Fluke terug te betalen zijn. Afhankelijk van het voorgaande zal de Klant het recht hebben, naar goeddunken van Fluke, een terugbetaling of krediet te ontvangen voor Onderhoudskosten die hij/zij voorafgaandelijk voldaan heeft.

 

 1. BEËINDIGING

Fluke kan het Fluke-Onderhoudscontract, middels schriftelijke kennisgeving aan de Klant beëindigen als de Klant verzuimt een verschuldigd bedrag te betalen of inbreuk pleegt op een andere essentiële bepaling van deze voorwaarden, mits de Klant schriftelijk in kennis wordt gesteld van de inbreuk en de inbreuk voortduurt of niet hersteld wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving. Beëindiging van het Fluke-Onderhoudscontract ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van Onderhoudskosten voor geleverde Onderhoud. Behalve in  gevallen waar een toepasselijk Fluke-Onderhoudscontract anders bepaalt, kan Fluke de voorziening van het Onderhoud tevens gemakshalve beëindigen door de Klant hiervan negentig (90) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen.

 

 1. GARANTIE

Fluke garandeert dat het Onderhoud met vakmanschap verricht wordt en dat alle in de loop van reparatie geïnstalleerde onderdelen gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf de datum van Onderhoudsverlening vrij van defecten in materialen en vakmanschap zullen zijn, en dat de testomgevingen zullen voldoen aan de specificatie in het Fluke-Onderhoudscontract. Indien een reparatie dan wel een nieuw of gereviseerd onderdeel dat in de loop van reparatie geïnstalleerd werd binnen de garantieperiode van drie (3) maanden defect blijkt te zijn, zal Fluke het defecte werk corrigeren en, indien van toepassing, het defecte onderdeel vervangen, zonder kosten voor onderdelen en arbeid aan te rekenen. Indien Fluke, naar het uitsluitend oordeel van Fluke, niet in staat is het gebrekkige werk te corrigeren en/of het gebrekkige onderdeel te vervangen, zal Fluke de voor de specifieke dienst in rekening gebrachte kosten restitueren. De Klant moet Fluke van het defect op de hoogte stellen voordat de garantieperiode van drie (3) maanden verstrijkt en gepaste regelingen treffen voor het uitvoeren van Onderhoud, bij ontbreken waarvan de Klant geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle aanspraken. Meer details omtrent de standaard onderhoudsgarantie van Fluke zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Onderhoudsvertegenwoordigers van Fluke. Fluke is niet verantwoordelijk voor apparatuur die na retournering aan de Klant is beschadigd als gevolg van oorzaken die geen verband houden met de uitgevoerde Onderhoud.

 

Voor zover de wet dat toestaat, komt de bovenstaand beschreven uitdrukkelijke garantie in plaats van alle andere uitdrukkelijke, geïmpliceerde, statutaire of andere garanties met betrekking tot het Onderhoud en Fluke en diens verkopers wijzen alle geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk af. Voor zover de wet dat toestaat, de verantwoordelijkheid van Fluke om diens werk te corrigeren en/of gebrekkige onderdelen te vervangen (naargelang wat relevant is) vormt de enige en uitsluitende herstellende maatregel voor inbreuk op deze garantie, die aan de Klant wordt verstrekt.

 

 1. GEHEIMHOUDING

Fluke erkent dat Fluke, diens agenten of werknemers tijdens het verrichten van Onderhoud volgens dit contract in aanraking kunnen komen met vertrouwelijke informatie in verband met het bedrijf of ontwikkelingen van de Klant. Fluke stemt erin toe dergelijke informatie ten behoeve van de Klant geheim te houden in dezelfde mate als Fluke voor zijn eigen informatie garandeert en dergelijke informatie niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant aan een andere persoon of organisatie bekend te maken.

 

 1. UITSLUITINGEN

Fluke zal krachtens deze voorwaarden niet verplicht zijn:

 • een product te onderhouden dat beschadigd, misbruikt, te veel gebruikt of verkeerd gebruikt werd, zoals gedefineerd door Fluke en waaraan Fluke geen schuld heeft;
 • Onderhoud te verrichten aan een product dat ongeoorloofde wijziging, reparatie of onderhoud heeft ondergaan waardoor afbreuk wordt gedaan aan de prestatie of waardoor het normale Onderhoud wordt belemmerd;
 • een product voor esthetische doeleinden te lakken of een nieuwe afwerking te geven;
 • ondersteuning voor toepassingsprogrammering te geven of Onderhoud te verrichten waarbij toepassingsapparatuur is betrokken;
 • accessoires te repareren of vervangen, tenzij anders bepaald in het Fluke-Onderhoudscontract.

 

Op verzoek van de Klant kunnen dergelijke diensten door Fluke verstrekt worden; ze zullen echter door Fluke gefactureerd worden tegen de op dat moment geldige tarieven voor onderdelen en Onderhoud op afroep.

 

 1. OVERMACHT

Fluke is niet verantwoordelijk voor vertragingen of niet-nakoming van verplichtingen ten gevolge van oorzaken waarover Fluke redelijkerwijs geen controle heeft, met inbegrip van terroristische aanslagen, natuurrampen of regeringen, pandemieën, onderbrekingen van telecommunicatie, elektriciteit of vervoer, tekortkomingen van aannemers of leveranciers, exportcontrolesancties of embargo's, of het niet kunnen verkrijgen van de benodigde arbeidskrachten of materialen. Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, behoudt Fluke zich het recht voor de betreffende order te annuleren.

 

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHOUDENS WAAR DIT BIJ WET VERBODEN IS, ZIJN FLUKE, DIENS VERTEGENWOORDIGERS, GELIEERDE OF LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE OF VERHOOGDE SCHADE, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN TIJD, VERLOREN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN DE BESCHADIGING OF HET FALEN VAN EEN ONDERHOUDEN PRODUCT OF VAN VERTRAGINGEN BIJ HET ONDERHOUD VAN EEN PRODUCT, HET ONVERMOGEN OM SERVICE TE VERLENEN AAN EEN PRODUCT OF WAARDEVERMINDERING DIE VOORTVLOEIT UIT, VERBAND HOUDT MET OF SAMENHANGT MET, EEN SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, OF WELKE ANDERE REDEN DAN OOK, ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE DOOR FLUKE KON WORDEN VOORZIEN OF FLUKE DOOR DE KLANT OP DE HOOGTE WAS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD.

 

BEHALVE WANNEER DIT BIJ WET VERBODEN IS, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FLUKE VOOR CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LEVERING VAN ONDERHOUD ONDER DEZE VOORWAARDEN IN GEEN GEVAL MEER BEDRAGEN DAN DE DOOR DE KLANT BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR DE SPECIFIEKE SERVICE DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM, OF DE TOTALE VERGOEDINGEN DIE DE KLANT IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN HEEFT BETAALD IN HET KADER VAN HET SPECIFIEKE FLUKE-ONDERHOUDSCONTRACT DAT AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM, INDIEN DEZE LAGER ZIJN.

 

 1. KENNISGEVINGEN

      Alle kennisgevingen die door deze voorwaarden vereist of geoorloofd zijn, worden schriftelijk gedaan en worden geacht van kracht te zijn bij ontvangst. Kennisgevingen aan Klanten worden verzonden naar het adres dat in de order voor Onderhoud van de Klant is vermeld. Kennisgevingen aan Fluke worden verzonden naar het adres van het Aangewezen Onderhoudscentrum van Fluke.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin Fluke is opgericht.

 

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. Alle eerdere overeenkomsten en alle eerdere onderhandelingen betreffende hetzelfde onderwerp worden door deze voorwaarden tenietgedaan. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd behalve door een schriftelijke aanvulling die door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van elke partij wordt ondertekend.

 

 1. AFSTAND

      Het feit dat een van beide partijen nalaat om een bepaling van deze voorwaarden op een gegeven moment af te dwingen, mag niet worden uitgelegd als afstand van een dergelijke bepaling of het recht nadien om elke bepaling af te dwingen. Uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand door een van beide partijen van elke andere inbreuk op een van deze voorwaarden mag niet worden uitgelegd als afstand van elke andere inbreuk op een dergelijke voorwaarde.

 

 1. OVERDRACHT

      De Klant mag zijn rechten of verplichtingen krachtens dit contract niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fluke overdragen of anderszins cederen. Pogingen om in strijd met deze bepaling over te dragen of te cederen, binden Fluke niet.

 

 

Rev. 8 juni 2022