Dutch

Gebruiksvoorwaarden van Fluke

Laatst bijgewerkt: 27 september 2013

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig. Door onze websites, mobiele applicaties of andere producten en diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden waarnaar wordt verwezen. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gebruik dan onze websites, mobiele applicaties of andere producten en diensten niet.

Deze gebruiksvoorwaarden ('voorwaarden') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites, mobiele applicaties en andere producten en diensten (samen de 'diensten' genoemd) van Fluke Corporation en bepaalde dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen (tezamen 'Fluke', 'wij' of 'ons' genoemd). Deze voorwaarden wijzigen op geen enkele manier de voorwaarden van eventuele andere overeenkomsten die u hebt gesloten met Fluke voor producten, diensten of anderszins. Als u de diensten gebruikt namens een entiteit, verklaart en garandeert u dat u toestemming hebt om deze voorwaarden te accepteren namens die entiteit en dat die entiteit ermee akkoord gaat om verantwoordelijk te zijn namens ons als u deze voorwaarden schendt.

Fluke behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden naar ons goeddunken te wijzigen. Als Fluke wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden, melden wij dit door bijvoorbeeld u een e-mailbericht te sturen, door er melding van te maken binnen de diensten of door de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze voorwaarden bij te werken. Wanneer u doorgaat met het gebruik van de diensten, geeft u aan dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Wij raden u aan om de voorwaarden regelmatig na te lezen om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten. Als u niet akkoord gaat met enige gewijzigde voorwaarde, dient u het gebruik van de diensten te staken.

1. Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe Fluke informatie over onze gebruikers verzamelt, gebruikt en openbaar maakt.

2. Verkoopvoorwaarden

Als u goederen of diensten koopt bij Fluke, zijn onze verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze verkoopvoorwaarden kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd, op elk moment en naar ons believen; u dient dan ook elke keer dat u iets koopt de verkoopvoorwaarden na te lezen.

3. In aanmerking komen, registratie en account

De diensten zijn niet gericht op en niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. Door de diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u (a) 18jaar of ouder bent; (b) niet eerder bent geschorst of verwijderd uit de diensten; (c) niet meer dan één online-account hebt bij Fluke; en (d) het volledige recht hebt om deze overeenkomst aan te gaan en dat u daardoor geen andere overeenkomst schendt waar u partij bij bent.

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen of functies van de diensten en om ze te gebruiken, kan het nodig zijn dat u zich registreert voor een online-account. Wanneer u zich registreert voor een account, kunt u geen accountnaam gebruiken die een merk bevat zonder toestemming van de eigenaar van dat merk. Wij behouden ons het recht voor om accountnamen terug te nemen of andere redelijke actie te ondernemen namens een bedrijf of individu die een juridische aanspraak, zoals merkenrecht, heeft op een naam.

In verband met uw gebruik van de diensten gaat u ermee akkoord om (w) correcte, actuele en volledige accountgegevens te verstrekken; (x) uw accountgegevens bij te houden en tijdig bij te werken; (y) uw wachtwoord veilig te houden en alle risico's te aanvaarden van ongeoorloofde toegang tot uw account en de informatie die u ons verstrekt; en (z) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u eventuele inbreuken op de beveiliging van de diensten ontdekt of vermoedt.

4. Auteursrecht en beperkte licentie

Tenzij anders aangegeven in de diensten of anderszins door Fluke, zijn alle inbegrepen inhoud en andere materialen, waaronder, zonder beperking, het Fluke-logo en alle ontwerpen, tekst, grafische elementen, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, geluidsbestanden, andere bestanden en de selectie en rangschikking ervan (samen de 'inhoud' genoemd) het exclusieve eigendom van Fluke of onze licentienemers of gebruikers en zijn ze beschermd door Amerikaans en internationaal auteursrecht.

U krijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven licentie voor toegang tot en gebruik van de diensten en inhoud; deze licentie is echter ondergeschikt aan deze voorwaarden en omvat niet (a) eventueel doorverkopen of commercieel gebruik van de inbegrepen diensten of de inhoud; (b) het verzamelen en gebruik van product- of dienstenvermeldingen, afbeeldingen of beschrijvingen; (c) de distributie, openbare uitvoering of openbare weergave van enige inhoud; (d) wijzigen of anderszins maken van een afgeleid gebruik van de diensten of de inhoud of delen ervan; (e) gebruik van datamining, robots of andere methoden voor gegevens verzamelen of extraheren; (f) downloaden (anders dan het cachen van pagina's) van een deel van de diensten, de inhoud of enige informatie die is inbegrepen, tenzij met nadrukkelijke toestemming binnen de diensten; en (g) elk gebruik van de diensten of inhoud in afwijking van de beoogde doeleinden. Gebruik van de diensten of de inhoud anders dan hierbij specifiek is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluke is strikt verboden en leidt tot beëindiging van de hierbij verleende licentie. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook inbreuk vormen op geldende wetgeving, waaronder zonder beperking auteursrecht en merkenrecht en geldende regelgeving op het gebied van communicatie. Tenzij nadrukkelijk hier of elders door Fluke vermeld, kan niets in deze voorwaarden gezien worden als het overdragen van enige licentie op intellectuele eigendomsrechten, hetzij bij uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie kan op elk moment worden herroepen.

Onverlet enig tegengestelde in deze voorwaarden, kunnen de diensten en inhoud softwarecomponenten bevatten die vallen onder afzonderlijke licentievoorwaarden, in welk geval die licentievoorwaarden zullen gelden voor de toegang tot en het gebruik van die softwarecomponenten.

5. Beleid t.a.v. herhaaldelijke schendingen; klachten over auteursrecht

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA') en andere toepasselijke wetgeving heeft Fluke een beleid ingesteld waarbij accounthouders en andere gebruikers van de diensten onder toepasselijke omstandigheden en naar eigen believen van Fluke kunnen worden beëindigd wanneer zij geacht worden herhaaldelijke inbreukmakers te zijn. Fluke kan ook naar eigen believen de toegang tot de diensten beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of dit een herhaaldelijke inbreuk betreft.

Als u meent dat iets in de diensten inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of waarover u controle hebt, kunt u melding maken van deze inbreuk bij onze aangewezen vertegenwoordiger zoals hieronder vastgelegd:

Aangewezen vertegenwoordiger: Hoofd-IP-adviseur
Adres: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203, Verenigde Staten
Telefoon: +1 425-446-5932
Fax: +1 425-446-5117
E-mailadres: copyright@fluke.com

Raadpleeg 17 U.S.C. §512(c) (3) voor de vereisten voor een correcte melding. Merk ook op dat als u bewust een onjuist materieel beeld schetst in uw melding dat het materiaal of activiteit inbreuk maakt, u aansprakelijk bent voor schadevergoeding, waaronder kosten en advocaatkosten, door ons of de zogenaamde inbreukmaker opgelopen ten gevolge van het feit dat wij vertrouwd hebben op uw onjuiste melding door toegang tot het materiaal of de activiteit te verwijderen of uit te schakelen waarvan u beweerde dat ze inbreuk maakten.

6. Merken

'Fluke', 'Fluke Biomedical', 'Fluke Calibration' en het Fluke-logo en alle andere Fluke-product- of -dienstennamen, -logo's of slagzinnen die kunnen voorkomen op de diensten zijn merken van Fluke in de Verenigde Staten en in andere landen en mogen niet noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Fluke. Merken van derden die op de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve bedrijven en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de betreffende houder van het merk. U mag geen metatags of andere 'verborgen tekst' met de naam 'Fluke' of andere naam, merk of product- of dienstennaam van Fluke gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming. Bovendien: het uiterlijk en gebruikswijze van de diensten, waaronder alle paginakopteksten, aangepaste grafische elementen, knoppictogrammen en scripts, zijn dienstenmerken, merken en/of merkuiterlijk van Fluke en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande toestemming. Alle overige merken, gedeponeerde merken, productnamen, bedrijfsnamen en logo's die genoemd worden binnen de diensten zijn eigendom van de respectieve eigenaren. Vermelding van een product, dienst of proces of andere informatie door middel van de naam, het merk, de fabrikant, de leverancier of anderszins, betekent niet dat Fluke dit of deze steunt, aanbeveelt of prefereert.

7. Hyperlinks

U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een tekstkoppeling te maken naar de diensten voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat die koppeling Fluke of enig van onze producten niet in een vals, misleidend, kleinerend of anderszins negatief daglicht stelt en verder op voorwaarde dat de website waarvandaan wordt gekoppeld geen volwassen of illegaal materiaal bevat of enig ander materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is. Dit beperkte recht kan op elk moment worden ingetrokken.U mag geen Fluke-logo of ander grafisch element van Fluke gebruiken om naar de diensten te verwijzen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fluke. Verder mag u geen frames gebruiken of framingtechnieken toepassen om enig merk, logo of andere bedrijfsspecifieke informatie van Fluke op te nemen, met inbegrip van de afbeeldingen die binnen de diensten te vinden zijn, de inhoud van enige tekst of de lay-out of het ontwerp van enige pagina of enig formulier op een pagina binnen de diensten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fluke. Met uitzondering van het bovenstaande verkrijgt u geen recht of licentie bij implicatie, uitsluiting of anderszins op of onder enig patent, merk, auteursrecht of eigendomsrecht van Fluke of enige derde partij.

Fluke doet geen bewering over, biedt geen garantie op en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar wordt gekoppeld vanuit de diensten of van websites waarvandaan wordt gekoppeld naar de diensten. Dergelijke websites staan niet onder controle van Fluke en Fluke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, koppelingen op dergelijke websites, of herzieningen, wijzigingen en updates van dergelijke websites. Fluke biedt deze koppelingen alleen aan voor uw gemak; het opnemen van een dergelijke koppeling houdt geen relatie, ondersteuning of aanvaarding in door Fluke van enige website of informatie daarin begrepen. Wanneer u de diensten verlaat, dient u te beseffen dat onze voorwaarden en beleidsregels niet langer van toepassing zijn. U dient de betreffende voorwaarden en beleidsregels te bekijken, waaronder privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van de website waarheen u navigeert vanuit de diensten.

8. Inhoud van derden

Fluke kan inhoud van derden aanbieden binnen de diensten en kan koppelingen aanbieden naar webpagina's en inhoud van derden (tezamen 'inhoud van derden' genoemd) als een dienst voor wie in deze informatie geïnteresseerd is. Fluke heeft geen controle over en ondersteunt of aanvaardt geen inhoud van derden en doet geen beweringen en geeft geen garantie van welke aard dan ook betreffende de inhoud van derden, waaronder zonder beperking de nauwkeurigheid en volledigheid ervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fluke op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud van derden en geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor het bijwerken of herzien van inhoud van derden. Gebruikers gebruiken dergelijke hierbij opgenomen inhoud van derden op hun eigen risico.

9. Advertenties en aanbiedingen; producten, diensten en aanbiedingen van derden

Fluke kan advertenties en aanbiedingen van derden binnen de diensten weergeven of anderszins informatie bieden over of koppelingen naar producten en diensten van derden binnen de diensten. Uw zakelijke relatie of correspondentie met, of deelname aan aanbiedingen van, dergelijke derden en alle voorwaarden en garanties met betrekking tot dergelijke relaties of aanbiedingen, gelden uitsluitend tussen u en die derde partij. Fluke is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade in welke vorm dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke relaties of aanbiedingen of als gevolg van de aanwezigheid van informatie van derden binnen de diensten.

10. Inhoud van gebruikers

De diensten kunnen discussieforums, weblogs of andere interactieve functies of gedeelten omvatten waarin u of andere gebruikers inhoud maakt, post, overbrengt of opslaat, waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, muziek, geluid, foto's, video's, grafische elementen, code, gegevens of materialen (tezamen 'gebruikersinhoud' genoemd). U begrijpt dat uw gebruikersinhoud zichtbaar is voor anderen en dat u de mogelijkheid hebt om te bepalen wie toegang heeft tot dergelijke inhoud door uw privacy-instellingen aan te passen. U gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud en voor uw gebruik van dergelijke interactieve functies of gedeelten, en dat u ze gebruikt op uw eigen risico.

Door de interactieve gedeelten van de diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord om niets van het volgende te posten, uploaden, overbrengen, distribueren, opslaan, maken of anderszins publiceren via de diensten:

 • Gebruikersinhoud die onwettig, lasterlijk, kleinerend, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, obsceen, suggestief, kleinerend, bedreigend, privacy- of publicatierechten schendend, beledigend, ophitsend, frauduleus of anderszins aanstootgevend is;
 • Gebruikersinhoud die strafbare handelingen omvat, stimuleert of er aanwijzingen voor geeft, de rechten van enige partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid creëert of enige plaatselijke, staats-, nationale of internationale wet schendt;
 • Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op een patent, merk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van enige partij. Door gebruikersinhoud te posten, verklaart en garandeert u dat u het wettelijke recht hebt om dergelijke gebruikersinhoud te distribueren en reproduceren;
 • Gebruikersinhoud die verklaringen, opmerkingen of beweringen bevat die niet overeenkomen met uw werkelijke mening en ervaring;
 • Gebruikersinhoud die zich voordoet als enige persoon of entiteit of die anderszins uw relatie met een persoon of entiteit onjuist weergeeft;
 • Ongevraagde reclame, olitiek campagnemateriaal, advertenties of sollicitaties;
 • Privé-informatie van derden, waaronder, zonder beperking, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditkaartnummers;
 • Virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden; of
 • Gebruikersinhoud die, naar de exclusieve mening van Fluke, onoorbaar is of die een andere persoon beperkt of hindert bij diens gebruik of profijt van de diensten, of waardoor Fluke of onze gebruikers blootgesteld kunnen worden aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

U gaat er verder mee akkoord dat u geen wet, contract, intellectueel eigendomsrecht of recht van derden schendt of een onrechtmatige daad begaat, en dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw gedrag binnen de diensten. U gaat ermee akkoord dat u zich aan deze voorwaarden zult houden en dat u niet:

 • De diensten gebruikt op een manier die hinder zou kunnen opleveren voor anderen bij het volledig profiteren van de diensten of die het functioneren van de diensten op enige manier zou kunnen schaden, uitschakelen, overbelasten of hinderen;
 • Ongeoorloofde advertenties, sollicitaties, reclamemateriaal, spam, ongewenste e-mail, kettingbrieven of piramidespelen verzendt of de e-mailadressen of andere contactgegevens verzamelt van andere gebruikers van de diensten met als doel om ze spam of andere commerciële berichten te sturen;
 • Een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde methode gebruikt die niet door ons ter beschikking is gesteld voor toegang tot de diensten of voor het ophalen van gegevens;
 • Enig aspect van de diensten 'reverse engineert' of iets doet om broncode te ontdekken of om maatregelen te omzeilen of te negeren die zijn toegepast om toegang te voorkomen of beperken tot een onderdeel, inhoud of code van de diensten (tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij wet);
 • De account van een andere gebruiker gebruikt of probeert te gebruiken zonder toestemming van die gebruiker en Fluke;
 • Probeert om inhoudfiltertechnieken die wij toepassen te omzeilen of probeert om toegang te krijgen tot een dienst of gedeelte van de diensten waartoe u geen geautoriseerde toegang hebt;
 • Probeert op enige manier aan te geven dat u een relatie met ons hebt of dat wij u of enig product of dienst ondersteunen voor enig doel;
 • Zich schuldig maakt aan hinderlijk, intimiderend, agressief of stalkgedrag;
 • Toepassingen van derden ontwikkelt die interactie aangaan met gebruikersinhoud en de diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
 • De diensten gebruikt voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel of activiteiten ontwikkelt, aanmoedigt of stimuleert die deze voorwaarden schenden.

Fluke is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van of uw interacties met gebruikers van de diensten (hetzij online of offline); ook is Fluke niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig daarmee verbonden verlies, schade of letsel. Het handhaven van deze voorwaarden gebeurt uitsluitend naar believen van Fluke en het bij gelegenheid uitblijven van handhaving van deze voorwaarden houdt geen afstand in van Fluke's rechten om deze voorwaarden in andere gevallen te handhaven. Bovendien houden deze voorwaarden geen privaat recht op handeling in vanwege derden of enige redelijke verwachting of belofte dat de diensten geen inhoud zullen omvatten die verboden is in deze voorwaarden. Als aanbieder van interactieve diensten is Fluke niet aansprakelijk voor enige verklaring, bewering of gebruikersinhoud die gebruikers leveren via het interactieve gedeelte van de diensten. Hoewel Fluke niet verplicht is om enige gebruikersinhoud te controleren, bewerken of volgen, behoudt Fluke zich het recht voor en heeft Fluke het absolute recht om naar eigen believen enige gebruikersinhoud te verwijderen, controleren of bewerken die is gepost of opgeslagen binnen de diensten op enig moment en om welke reden dan ook zonder melding, en u bent alleen verantwoordelijk voor het maken van back-ups en voor het vervangen van gebruikersinhoud die u post of opslaat binnen de diensten tegen uitsluitend uw kosten.

Elk gebruik van de diensten in weerwil van deze voorwaarden kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw recht op gebruik van de diensten.

11. Productbesprekingen

Wij kunnen u specifieke mogelijkheden bieden om Fluke of andere Fluke-gebruikers te vertellen wat u denkt van onze producten of diensten ('productbesprekingen'). Als u gebruik maakt van zo'n mogelijkheid voor een productbespreking, gaat u ermee akkoord dat u uw mening op wettige, eerlijke en naar beste weten geeft en dat u anderen op de hoogte stelt van een eventueel belangenconflict dat hun mening zou kunnen beïnvloeden (bijv. als iemand u betaalt of iets geeft als aanmoediging om commentaar te geven, gaat u ermee akkoord om dit op toepasselijke wijze kenbaar te maken). Alle productbesprekingen zijn uitsluitend de mening van de gebruiker die een dergelijke bespreking post, en Fluke ondersteunt of keurt dergelijke besprekingen niet goed of heeft enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, correctheid of inhoud van dergelijke besprekingen.

12. Rechten op gebruikersinhoud

U behoudt al uw eigendomsrechten op gebruikersinhoud die u indient bij Fluke. Door gebruikersinhoud in te dienen of te posten binnen de diensten, verleent u Fluke een niet-exclusief, auteursrechtvrij, eeuwig, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te creëren, distribueren, uit te voeren en weer te geven in de hele wereld in welke vorm of medium dan ook, waaronder voor marketing- en publiciteitsdoeleinden.

Door gebruikersinhoud te posten binnen de diensten verklaart en garandeert u dat (a) dergelijke gebruikersinhoud niet vertrouwelijk is; (b) u alle rechten op de gebruikersinhoud bezit en beheert die u post of dat u anderszins alle noodzakelijke rechten hebt om dergelijke gebruikersinhoud te posten binnen de diensten; (c) de gebruikersinhoud correct is en niet misleidend of schadelijk op welke wijze dan ook; en (d) de gebruikersinhoud en uw gebruik en het posten ervan geen inbreuk maakt op deze voorwaarden of enige toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Feedback

U kunt vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie of materialen over Fluke en de diensten (tezamen 'feedback' genoemd) indienen. Feedback is niet vertrouwelijk en wordt het uitsluitende eigendom van Fluke, of die nu via de diensten of anderszins is ingediend. Fluke krijgt exclusieve rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op dergelijke feedback en heeft het recht op onbeperkt gebruik en verspreiding van deze feedback voor welk doeleinde, commercieel of anderszins, dan ook zonder erkenning of compensatie voor u.

14. Exporteren

U bent verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot export van de Verenigde Staten en andere toepasselijke overheden, waaronder zonder beperking, de Amerikaanse Export Administration Regulations ('exportwetten'). U verklaart en garandeert dat u, rechtstreeks of indirect, geen inhoud zult exporteren, herexporteren, downloaden of anderszins overbrengen: (a) naar of van enig persoon, entiteit of land dat verboden is onder de exportwetten, waaronder, zonder beperking, het verbod op export naar of uit (i) een land dat valt onder een Amerikaans embargo of dergelijke beperkingen (zoals Cuba, Iran, Syrië, Soedan en Noord-Korea) of een staatsburger of inwoner daarvan of (ii) iemand die voorkomt op de lijst met speciaal aangewezen inwoners van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de lijst met uitgesloten personen of de lijst met uitgesloten entiteiten van het Amerikaanse Ministerie van Handel; of (b) voor enig doel dat is verboden onder de exportwetten, waaronder, zonder beperking, de verspreiding van nucleaire, chemische of biologische wapens of de ontwikkeling van projectieltechnologie.

15. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat u Fluke en onze partners, onafhankelijke aannemers, dienstenaanbieders en adviseurs en onze respectieve directeuren, managers, werknemers en vertegenwoordigers (tezamen 'Fluke-partners' genoemd) verdedigt en vrijwaart tegen alle aanspraken, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of in verband met: (a) uw gebruik van de diensten; (b) alle gebruikersinhoud die u post, uploadt, gebruikt, distribueert, opslaat of anderszins overdraagt binnen of via de diensten; (c) alle feedback die u biedt; (d) schending door u van deze voorwaarden; of (e) schending door u van de rechten van anderen.

16. Disclaimer

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk verklaard is door Fluke worden de diensten en de daarin begrepen inhoud aangeboden in de staat waarin ze verkeren zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Fluke wijst alle andere garantie, uitdrukkelijk of impliciet, af, waaronder, zonder beperking, impliciete garantie op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet inbreuk maken voor wat betreft de diensten en de daarin begrepen inhoud. Fluke verklaart en garandeert niet dat inhoud van de diensten correct, compleet, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is.

Fluke is niet verantwoordelijk voor typografische fouten of omissies met betrekking tot prijzen, tekst of fotografie. Hoewel Fluke zich inspant om uw toegang tot en gebruik van de diensten veilig te maken, kan Fluke niet garanderen dat de diensten of de server(s) ervan vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; u dient daarom in de branche erkende software te gebruiken om virussen te detecteren en te desinfecteren bij elke download.

Fluke behoudt zich het recht voor om op willekeurig moment alle inhoud binnen de diensten te wijzigen en om de diensten of kenmerken of functionaliteit van de diensten aan te passen, te onderbreken of te staken zonder melding en zonder verplichting of aansprakelijkheid jegens u. Vermelding van een product, dienst of proces of andere informatie door middel van de naam, het merk, de fabrikant, de leverancier of anderszins, betekent niet dat Fluke dit of deze of een relatie ermee ondersteunt, aanbeveelt of prefereert. In sommige rechtsgebieden is het afwijzen van impliciete voorwaarden in contracten met klanten niet toegestaan; sommige of alle afwijzingen van aansprakelijkheid in dit gedeelte zijn daarom wellicht niet op u van toepassing.

17. Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zijn Fluke of de Fluke-partners aansprakelijk voor enige directe, speciale, indirecte of gevolgschade of enige andere schade van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van winst of gegevensverlies, zij het in een contractuele handeling, onrechtmatige daad (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins, voorkomend uit of op enige wijze in relatie tot het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de diensten of de inhoud die erin is opgenomen of ervandaan toegankelijk is, waaronder zonder beperking alle schade ten gevolge van vertrouwen door een gebruiker van informatie die van Fluke is verkregen of die het resultaat is van vergissingen, omissies, onderbrekingen, verwijderen van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen in werking of verzending of niet geleverde prestatie, of dit nu het gevolg is van overmacht, communicatiestoornis, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot Fluke's bestanden, programma's of diensten. In geen geval kan de totale aansprakelijkheid van Fluke, hetzij bij contract, garantie, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid, hetzij actief, passief of beweerd), productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of andere theorie ten gevolg van of in verband met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de diensten of naar deze voorwaarden hoger zijn dan de eventuele compensatie die u betaalt aan Fluke voor toegang tot of gebruik van de diensten.

18. Wijzigingen in de diensten

Fluke behoudt zich het recht voor om de diensten of kenmerken of delen ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of tijdelijk of permanent te staken. U gaat ermee akkoord dat Fluke niet aansprakelijk is voor enige wijziging, onderbreking of staking van de diensten of delen ervan.

19. Toepasselijke wetgeving; arbitrage

Lees onderstaande alinea zorgvuldig omdat deze vereist dat u geschillen met Fluke aan arbitrage onderwerpt en omdat deze de manieren beperkt waarop u schadeloosstelling van Fluke kunt vragen.

U en Fluke gaan ermee akkoord om alle geschillen ten gevolge van deze voorwaarden of uw gebruik van de diensten aan arbitrage te onderwerpen, behalve dat u en Fluke geen arbitrage hoeven te gebruiken voor geschillen waarbij een of beide partijen billijke en andere schadevergoeding vragen voor beweerd onwettig gebruik van auteursrecht, merkenrecht, handelsnamen, logo's, bedrijfsgeheimen of patenten. Arbitrage sluit het aanspannen van rechtszaken en juryrechtspraak uit. U en Fluke gaan ermee akkoord dat u elkaar schriftelijk op de hoogte stelt van een geschil binnen dertig (30) dagen na ontstaan ervan. Melding aan Fluke dient verstuurd te worden aan Fluke Corporation, ter attentie van: Juridische afdeling, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203, Verenigde Staten. Verder komen u en Fluke overeen: (a) informele oplossing te proberen voordat arbitrage wordt geëist; (b) dat alle arbitrage zal plaatsvinden in Seattle, Washington, Verenigde Staten; (c) dat arbitrage vertrouwelijk wordt uitgevoerd door één enkele arbiter volgens de regels van JAMS; en (d) dat de staat of federale gerechtshoven van King County, Washington, Verenigde Staten, de exclusieve jurisdictie bezitten over alle beroepen naar aanleiding van een arbitrale beslissing en over alle rechtszaken tussen de partijen die niet onderhevig zijn aan arbitrage. Afgezien van de hieronder vermelde collectieve procedures en schadeloosstellingen, heeft de arbiter de autoriteit om enige schadeloosstelling toe te kennen die bij gerechtelijke procedures beschikbaar zou zijn. Alle geschillen tussen de partijen vallen onder deze voorwaarden en de wetten van de staat Washington en toepasselijke wetten van de Verenigde Staten, zonder uitvoering te geven aan conflicten tussen wetsprincipes die aanleiding zouden kunnen geven voor het toepassen van de wet van een andere jurisdictie. Of het geschil nu bij arbitrage of in de rechtszaal wordt beslist, u en Fluke zullen geen collectieve actie, collectieve arbitrage of representatieve handeling of procedure instellen.

20. Beëindiging

Niettegenstaande enige van deze voorwaarden behoudt Fluke zich het recht voor om zonder melding en naar eigen inzicht uw recht op gebruik van de diensten of delen ervan te beëindigen en om uw toekomstige toegang tot en gebruik van de diensten of delen ervan te blokkeren of te voorkomen.

21. Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-uitvoerbaar blijkt, dan zal deze bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden worden beschouwd en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen.