Dansk

Fluke Corporation Softwarelicensaftale

Denne software leveres i henhold til vilkårene og betingelserne i nærværende aftale. Enhver brug af softwaren betragtes som en accept af aftalevilkårene.

  1. TILDELING AF LICENS Fluke Corporation (Fluke) tildeler dig hermed retten til at bruge og kopiere denne software i den oprindelige form udelukkende til ikke-kommerciel brug i din virksomhed.
  2. EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER SAMT VAREMÆRKE. Denne software ejes af Fluke eller dets underleverandører og er beskyttet i henhold til amerikanske ophavsretlige love og bestemmelser i internationale traktater. Under hensyn til tildelingen af licens accepterer du, at alle kopier du opretter af denne software, skal indeholde alle meddelelser om ophavsret og ejerskab i samme form og stil som i originalen. Med undtagelse af ovennævnte kan intet heri fortolkes som værende en tildeling, hindring eller andet af en licens eller rettighed under patent, varemærke eller ophavsret tilhørende Fluke Corporation.
  3. BEGRÆNSNINGER. Du har ikke ret til at foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren.
  4. VILKÅR. Denne licens træder i kraft, når du accepterer ovenstående aftale, og den forbliver gældende, indtil den ophører i forbindelse med brud på licensaftalen. Ved ophør af licensaftalen skal du destruere alle kopier af softwaren og alt tilhørende materiale.
  5. ANDRE AFTALER. Hvis vilkårene og betingelserne i nærværende aftale er forskellige fra vilkårene og betingelserne i andre aftaler, erstatter nærværende aftale alle andre aftaler.
  6. ANSVARSFRASKRIVELSE. Nærværende software leveres "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL SPECIELLE FORMÅL, SAMT AT SOFTWAREPRODUKTET IKKE KRÆNKER TREDJEMANDS VAREMÆRKE. Fluke kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig over for personer eller enheder i forbindelse med særlige, hændelige eller indirekte skader eller for følgeskader, herunder, uden begrænsning, skader der opstår som følge af brug af eller tillid til nærværende software, driftstab eller tabt indtjening eller omkostninger til erstatningsvarer, også selvom vi i god tid informeres om sådanne skader.

Nærværende aftale og licens er underlagt amerikansk lovgivning i staten Washington eller lovgivningen i det land, som aftalen er oprettet i.