Dansk

Tilbagetagning af produkter og genbrugsprogram

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Producentforpligtelser:

Bestemmelserne i det europæiske WEEE-direktiv 2012/19/EU (WEEE-direktivet) er blevet gennemført i Danmark ved miljøbeskyttelsesloven og WEEE-bekendtgørelsen.

I henhold til ovennævnte lovgivning er producenter af elektrisk og elektronisk udstyr forpligtet til at lade sig registrere i Miljøstyrelsens producentregister (DPA), som er offentligt tilgængeligt. Fluke Denmark A/S er registreret hos DPA for elektrisk og elektronisk udstyr. Det officielle momsnummer (CVR-nummer) er 16585378.

Derudover er Fluke Denmark A/S medlem af WEEE-producentordningen "Elretur". Se www.elretur.dk. for at få yderligere information.

Ordningen overtager producentens juridiske forpligtelser og sørger for, at dataene indsendes til myndighederne. Desuden organiserer ordningen indsamling af WEEE og garanterer genanvendelse på et godkendt behandlingsanlæg. For at finansiere indsamlingen og genanvendelsen skal producenter betale gebyrer, der beregnes ud fra de mængder EEE, de markedsfører.

Oplysninger om tilbagetagning og genanvendelse

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

EEE-produkter er mærket med symbolet med den overstregede skraldespand på hjul. Den overstregede skraldespand på hjul symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat fra andre typer affald for at sikre en miljømæssigt forsvarlig behandling og genanvendelse. Følgende bortskaffelseskanaler er til rådighed.

Udstyr, der kan anvendes i private husholdninger

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres gratis af borgerne via genbrugspladser, lokale kommuner, et af Elreturs indsamlingssteder, andre indsamlingssteder eller direkte fra husstandene. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.

Udstyr, der kun er beregnet til professionel brug (B2B-udstyr)

B2B WEEE kan ikke bortskaffes på offentlige indsamlingssteder. I stedet indsamler en professionel affaldsoperatør den B2B-enhed, der er udtjent. For at anmode om en gratis indsamling af dit B2B WEEE skal du kontakte Fluke.

Bemærk: Før du bortskaffer dit udtjente udstyr, skal du

  • fjerne batterier, hvis det er muligt (se oplysninger om genanvendelse af batterier nedenfor.)
  • slette eventuelle data, hvis det er relevant

Batterier

Producentforpligtelser:

Bestemmelserne i EU's batteridirektiv 2006/66/EU (batteridirektivet) er gennemført i Danmark ved miljøbeskyttelsesloven og batteribekendtgørelsen.

I henhold til ovennævnte lovgivning er producenter af batterier og akkumulatorer forpligtet til at lade sig registrere i Miljøstyrelsens producentregister (DPA), som er offentligt tilgængeligt. Fluke Denmark A/S er registreret hos DPA for batterier. Det officielle momsnummer (CVR-nummer) er 16585378.

Derudover er Fluke Denmark A/S medlem af "Elretur", som er en ordning for batteriproducenter. Se www.elretur.dk for at få yderligere information.

Ordningen overtager producentens juridiske forpligtelser og sørger for, at dataene indsendes til myndighederne. Desuden organiserer ordningen indsamling af batterier og garanterer genanvendelse på et godkendt behandlingsanlæg. For at finansiere indsamling og genanvendelse skal producenter betale gebyrer, der beregnes ud fra de mængder batterier, de markedsfører.

Oplysninger om tilbagetagning og genanvendelse

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med den overstregede skraldespand på hjul. Dette symboliserer, at udtjente batterier ikke kan bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles separat.

Nogle batterier er også mærket med de kemiske symboler Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Det er særligt skadelige stoffer, og derfor er det vigtigt, at disse batterier indsamles. Det er vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de etablerede indsamlingsordninger. På den måde er du med til at sikre, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med loven, og at du ikke skader miljøet unødigt.

Desuden har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor brugte bærbare batterier indsamles direkte fra husholdningerne eller kan afleveres gratis af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.

Emballage

Producentforpligtelser:

Der findes ikke noget retsgrundlag for producentansvar for emballageaffald i Danmark.

Håndteringen af emballageaffald fra husholdninger og erhverv falder ind under private operatører (genanvendelse) og lokale myndigheder (behandling).

Oplysninger om genanvendelse:

Emballage adskilles ikke fra husholdningsaffaldet, og omkostningerne til håndtering af emballage indgår i de lokale myndigheders budget, med undtagelse af glas.

Du kan smide husholdningsemballage gratis i den kommunale indsamling eller benytte de kommunale indsamlings- og returneringssteder.