Keeping your world up and running.
Startside  |  Løsningscentre  |  Elektrisk  |  Ordliste over elektriske udtryk

Ordliste over elektriske udtryk

° A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

°C

Celsius

°F

Fahrenheit

AC

Vekselstrøm.

Nøjagtighed

Nøjagtigheden for en digitaltester defineres som forskellen mellem udlæsningen og den sande værdi for en kvantitet, der er opmålt under referencebetingelser. Nøjagtighed angives i formatet: (±xx% rdg ±xx dgt) Den første del identificerer en procentvis fejlmargin i forhold til udlæsningen, hvilket betyder, at den er proportional med inputtet. Den anden del er en fejlmargin, i tal, der er konstant, uanset indgangssignalet. "Rdg" står for udlæsning (reading), og "dgt" står for cifre (digits). Dgt indikerer optællingen for det sidste betydningsfulde ciffer på digitaldisplayet og anvendes typisk til at repræsentere en digitaltesters fejlfaktor.

Aktiv effekt

En term, der anvendes for effekt, når det er nødvendigt at skelne mellem tilsyneladende effekt, kompleks effekt og dens komponenter, samt aktiv og reaktiv (blind)effekt. Se "Amperetime".

Ampere (A)

Den enhed, der udtrykker strømstyrken af en elektrisk strøm. Én ampere er den strøm, der produceres af en potentialeforskel på én volt over en modstand på én ohm; en elektrisk strøm, der har en strømstyrke på én coulomb pr. sekund.

Amperetime (Ah)

Brugen af én ampere i én time

Amperetime-måler

En elektricitetsmåler, der måler og registrerer integralet (i forhold til tid) af den strøm, der løber gennem det kredsløb, hvori den er indskudt.

Tilsyneladende effekt (volt-ampere - VA)

Produktet af den tilførte spænding og strøm i et AC-kredsløb. Tilsyneladende effekt, eller volt-ampere, er ikke kredsløbets sande effekt, eftersom effektfaktoren ikke er taget med i beregningen.

Båndbredde

Dataoverførselskapaciteten for en transmissionssti målt i bits eller bytes pr. sekund.

Kalibrering

Justering af udstyr således, at udgangssignalet befinder sig inden for et specificeret område for bestemte værdier af indgangssignalet.

Kapacitans

1) Forholdet mellem en påtrykt ladning i en leder og den tilsvarende ændring i potentiale. 2) Forholdet mellem ladningen på hver af en kondensators ledere og spændingsforskellen mellem lederne. 3) Den egenskab at kunne fastholde en elektrisk ladning.

Kondensator

En elektrisk komponent, der har kapacitans.

Katode

1) Den negative elektrode, der udsender elektroner eller afgiver negative ioner, og som positive ioner bevæger sig mod eller fastholder i et galvanisk element eller anden tilsvarende komponent. 2) Et batteris negative pol.

CEE

Den internationale kommission for regler vedr. godkendelse af elektrisk udstyr, en regional, europæisk sikkerhedsorganisation, hvor USA udelukkende deltager som observatør.

Konduktivitet

En leders evne til at bære elektricitet, sædvanligvis udtrykt som en procentdel af ledningsevnen for en blød kobberleder af samme størrelse

Leder

1) En ledning eller en kombination af ledninger, der er velegnet til at lede en elektrisk strøm. Ledere kan være isolerede eller blotlagte (uisolerede). 2) Ethvert materiale, hvor gennemstrømning af elektroner er mulig.

Krybeafstand

Den korteste afstand mellem to ledere, målt langs den enhed, der adskiller dem. Krybeafstanden er sædvanligvis en designparameter for isolatorer eller isolationsbøsninger.

Topfaktor

Forholdet mellem maksimumværdien og den effektive værdi. Repræsenterer indgangsområdet, hvori en tester fastholder lineær drift, udtrykt ved multiplum af den fulde skalaværdi for det anvendte område. Topfaktor = maksimumværdi/sand RMS-værdi for sinuskurver; topfaktor = 141/100 = 1,41

DC

1) Jævnstrøm. 2) Spænding eller strøm, der kun løber i én retning.

Decibel (dB)

En enhed, der anvendes til at udtrykke størrelsen af niveauændringen i elektriske signaler eller lydintensitet. Et spændingsforhold på 1:10 svarer til -20 dB, 10:1 til 20 dB, 100:1 til 40 dB og 1.000:1 til 60 dB. Et effektforhold på 10:1 er ikke 20 dB, men 10 dB, eftersom effekten (P) er proportional med kvadratet af spændingen (V).

dBm

Decibel sammenlignet med én milliwatt. Jo højere dBm-tallet er, desto højere effekt udsender eller modtager udstyret.

Dielektrisk

1) Enhver elektrisk isolation mellem to ledere. 2) Det medie, der anvendes til at yde elektrisk isolation eller separation.

Dielektrisk konstant

Et tal, der beskriver den dielektriske styrke for et materiale i forhold til et vakuum, som har en dielektrisk konstant på én.

Dielektrisk test

En test, der anvendes til at verificere et isolationssystem. En spænding af en specificeret størrelse tilføres i et specificeret tidsrum.

Dielektrisk modstand

Isolerende materialers og mellemrums evne til at modstå specificerede overspændinger i et specificeret tidsrum (ét minut, medmindre andet fremgår) uden overslag eller nedbrydning.

Diode

En halvleder(ensretter)komponent med to terminaler, som er kendetegnet ved en ikke-lineær strøm-spændingskarakteristik. En diodes funktion er at tillade strøm at løbe i én retning og forhindre strøm i at løbe i den modsatte retning. En diodes terminaler kaldes anoden og katoden.

Farad

Kapacitansværdien for en kondensator, for hvilken der opstår en spændingsforskel på én volt, når den forsynes med en elektricitetskvantitet, som svarer til én coulomb.

Frekvens

I AC-systemer udtrykkes hastigheden, som strømmen ændrer retning med, i hertz (svingninger pr. sekund). En måleenhed for en kurveforms fuldførte antal svingninger pr. tidsenhed.

Jord

1. En fagelektrisk term, der betyder at foretage jordtilslutning. 2. En ledende forbindelse, som bevidst eller tilfældigt er forbundet til et elektrisk kredsløb eller elektrisk udstyr, som er jordforbundet eller et ledende legeme, der fungerer som jord.

Harmonisk svingning

En sinusformet komponent af spændingen, som er et multiplum af den grundlæggende kurveformsfrekvens. Harmoniske svingninger er primært et resultat af nutidens moderne elektroniske udstyr. Moderne elektronik er konstrueret til at trække strøm i "pulser" snarere end i en jævn, sinusformet facon, sådan som det var tilfældet med ældre, ikke-elektronisk udstyr. Disse pulser genererer forvrængede strømkurveformer, som igen forårsager spændingsforvrængning. Harmoniske strøm- og spændingssvingninger kan forårsage problemer som overophedning af ledninger, forbindelser, motorer og transformere og kan føre til utilsigtet udløsning af kredsløbsafbrydere.

Henry (H)

Meter-kilogram-sekund-enheden for induktans svarende til induktansen i et kredsløb, hvor en elektromotorisk kraft på én volt produceres af en strøm i kredsløbet, som varierer med en hastighed på én ampere pr. sekund.

Hertz (Hz)

1) En måleenhed for frekvens, der svarer til én svingning pr. sekund. 2) Ved vekselstrøm; antallet af ændringer af de negative og positive poler pr. sekund.

I

Strøm

IEC

International Electrotechnical Commission (den internationale elektrotekniske kommission).

Induktans

1) Egenskaben for et kredsløb, hvor en strømændring inducerer en elektromotorisk kraft. 2) Magnetisk komponent af impedans.

Startstrøm

Den indledningsvise overstrøm, der forekommer, før impedansens belastningsmodstand øges til dens normale driftsværdi.

Isolation

1) Et ikke-ledende materiale, der anvendes omkring en leder til at adskille ledende materialer i et kredsløb. 2) Det ikke-ledende materiale, der anvendes til fremstilling af isolerede kabler.

kilo

Et præfiks, der udtrykker ét tusind (1.000).

kVA

1) Tilsyneladende effekt udtrykt i tusinder volt-ampere. 2) Kilovolt/ampere-klassificering, der angiver den udgangseffekt, som en transformer kan levere ved en angiven spænding og frekvens, uden at overskride en bestemt temperaturstignin

kVAR

kVAR er måleenheden for yderligere, reaktiv strøm, der opstår, når spændingen og strømmen ikke er helt synkroniseret eller ikke er i fase.

kW

Aktiv effekt udtrykt i kilowatt (kW).

kWh

Kilowatt-time, brugen af ét tusind watt i én time.

L

Et symbol, der anvendes til at udtrykke induktans. Måleenheden er en "Henry".

LED

Lysdiode (Light Emitting Diode)

MegOhmMeter

Et testinstrument, der påtrykker en jævnspænding og måler modstanden (i mio. ohm) i isolationen omkring ledere eller udstyr.

Ohm (Ω)

En måleenhed for elektrisk modstand defineret som modstanden i et kredsløb med en spænding på én volt og en strøm på én ampere.

Ohms lov

U=IxR; I=U/R; R=U/I, hvor U = spændingen, der påtrykkes et kredsløb, I = strømmen, der løber gennem et kredsløb og R = kredsløbets modstand. Ohms lov anvendes til at beregne spændingsfald, fejlstrøm og andre karakteristika for et elektrisk kredsløb

Spids-spids (peak-to-peak)

Amplituden af en vekselkurveform målt fra dens positive spids til dens negative spids.

PF

Effektfaktor

Fasevinkel

Vinkelforskydningen mellem en strøm- og spændingskurveform målt i grader eller radianer.

Fasefølge

Fasefølge definerer rotationen i et system med flere faser og angives generelt som "1-2-3", rotation mod uret. Forsyningsselskaber i USA anvender "A-B-C" til at definere disse respektive fasenavne i stedet for "1-2-3". Nogle refererer dog til rotation som A-B-C, A-C-B eller C-B-A mod uret, hvor "A" kan erstatte 1, 2 eller 3. Europa er gået over til R-S-T ved definition af fasenavne.

Polaritet

1) Den fagelektriske term, der anvendes til at betegne spændingsforholdet til et referencepotentiale (+). 2) Hvad angår transformere, er polaritet retningsangivelsen for den strøm, der løber gennem højspændingsterminalerne i forhold til retningen gennem lavspændingsterminalerne.

Effektfaktor

Forholdet mellem forbrugt energi (watt) og produktet af indgangsspænding (volt) gange indgangsstrøm (ampere). Med andre ord er effektfaktoren procentdelen af forbrugt energi sammenlignet med energien, der strømmer gennem ledningerne. Tilføjelse af kondensatorer til systemet ændrer den induktive effekt af belastningsspolerne og konverterer et normalt effektfaktorsystem (NPF) til et system med høj effektfaktor (HPF).

Område

Nominelle driftsbegrænsninger specificeret af det laveste kalibreringspunkt til det højeste kalibreringspunkt.

Reel effekt (= aktiv effekt)

Middelværdien af det umiddelbare produkt af volt og ampere i løbet af et bestemt tidsrum i et AC-kredsløb.

Referenceområde

Et specificeret område for værdier fra en påvirkningskvantitet, hvor transduceren overholder kravene til egenfejl.

Referenceværdi

En specificeret enkeltværdi fra en påvirkningskvantitet, hvor transduceren overholder kravene til egenfejl.

Referencebetingelser

Betingelser for brug af en transducer foreskrevet til ydelsestest eller for at sikre korrekt sammenligning af måleresultater.

Reststrøm

Den algebraiske sum af alle linjestrømme i et system med flere faser.

Modstand

Modsætningen til strømbevægelse, udtrykt i ohm.

RMS (Root-Mean-Square - effektivværdi)

Den effektive værdi af vekselstrøm eller -spænding. RMS-værdien tilsvarer en AC-strøm eller -spænding til en DC-strøm eller -spænding, som leverer den samme effektoverførsel.

Kortslutning

1. En belastning, der opstår, når en ikke-jordet leder kommer i kontakt med en anden leder eller jordet genstand. 2. En unormal forbindelse med relativt lav impedans, tilfældig eller tilsigtet, mellem to punkter med forskelligt potentiale.

THD

THD (% THD, Total Harmonic Distortion - Total harmonisk forvrængning) – bidraget fra alle harmoniske strøm- eller spændingsfrekvenser til den fundamentale strøm eller spænding, udtrykt som en procentdel af den fundamentale.

Sand RMS

De fleste AC-strømme og -spændinger udtrykkes i effektivværdier, der også omtales som RMS-værdier (Root-Mean-Square). Effektivværdien er kvadratroden af det gennemsnitlige kvadrat af vekselstrøms- eller -spændingsværdierne. Mange tangmetre med kredsløb af ensrettertypen har skalaer, der er kalibreret i RMS-værdier til AC-målinger. Men rent faktisk måler de middelværdien af indgangsspænding eller -strøm under den forudsætning, at spændingen eller strømmen har form som en sinuskurve. Konverteringsfaktoren for en sinuskurve, som findes ved at dividere effektivværdien med middelværdien, er 1,1. Disse instrumenter viser ikke korrekt, hvis indgangsspændingen eller -strømmen har andre former end en sinuskurve.

V

Spænding, volt.

VA

1) Elektrisk kapacitet eller elektrisk belastning, udtrykt som volt x ampere. 2) Volt/ampere-mærkning angiver det udgangssignal, som en transformer kan levere ved mærkespænding og -frekvens uden at overskride en specificeret temperaturstigning.

VAR

Volt/ampere reaktiv. Se også "Reaktiv (blind)effekt".

Volt

En måleenhed for elektromotorisk kraft. Det elektriske potentiale, der er nødvendigt for at producere en strøm på én ampere i en modstand på én ohm.

Spændingsfald

Spændingstabet i et kredsløb ved gennemløb af strøm.

Watt

1) Ved AC-målinger svarer den effektive effekt (målt i watt) til produktet af spænding, strøm og effektfaktor (cosinus af fasevinklen mellem strømmen og spændingen). Watt=E*I *COS(f). En watt er en effektenhed, der både tager volt og ampere i betragtning, og som svarer til effekten i et kredsløb, hvori en strøm på én ampere løber ved en potentialeforskel på én volt. 2) Én joule/sekund.

Wh (Watt-time)

1) En måleenhed for arbejde, der svarer til én watts arbejde i én time. 2) 3.600 joule.

X

Reaktans udtrykt i ohm.

Z

Impedans

Andre ordlister

Terminologi for trykkalibrering »
Terminologi for temperaturkalibrering»
Loop calibration terminology »
Ordliste for DMM-produkter »
Ordliste for vibration »
Hjem  |  Oversigt over websted  |  Fluke SLA  |  Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Betingelser for brug  |  Vilkår og betingelser
© 1995 - 2018 Fluke Corporation