ScopeMeter Voltage Probe-set, grey, 10:1, 300 MHz, 1000V CAT III, 600V CAT IV

  • ScopeMeter Voltage Probe-set, Grey, 10:1, 300 MHz, 1000V CAT III, 600V CAT IV | Fluke