Tiếng Việt Vietnam

Hiệu chuẩn FLK-X

  • FLK-XCalibration

Tổng quan sản phẩm: Hiệu chuẩn FLK-X

Kiểm tra và hiệu chuẩn ống kính tiêu chuẩn 30 mm và camera, cả những ống kính 1024 hoặc 640. Dịch vụ này được đề nghị mỗi 2 năm.

Model: Hiệu chuẩn FLK-X

FLK-XCalibration

Check up and calibration of the standard 30 mm lens and camera, either 1024 or 640 lenses

Hãy mua ngay

Suggested every two years.

For the TiX1000, TiX660 and TiX640 Infrared Cameras.

Tài nguyên : Hiệu chuẩn FLK-X