Wide-angle Infrared Lens

  • Wide-angle Infrared Lens | Fluke

Tính năng chính

Field-of-View (FOV) is 42.5 ° x 32.5 °

Hãy mua ngay