เครื่องมือบันทึกคุณภาพกำลังไฟฟ้าสามเฟสและเครื่องบันทึกข้อมูลกำลังไฟฟ้า Fluke 1750

เมื่อระบบกำลังไฟฟ้ากระแสสลับของคุณมีปัญหา คุณจะต้องหาปัญหานั้นให้พบอย่างทันการณ์ มิเตอร์กำลังไฟฟ้าสามเฟสของ Fluke จะให้คำตอบที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สิ่งต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น มิเตอร์นี้สามารถใช้แก้ไขปัญหา เพื่อหาคำตอบในทันที หรือเป็นเครื่องมือเทียบวัดเพื่อหาแนวโน้มของคุณภาพกำลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ผ่านไป เพียงเชื่อมต่อและดูสภาวะของระบบกำลังไฟฟ้าเป็นตัวเลขหรือเป็นกราฟ จากนั้นบันทึกข้อมูลและแชร์กับเพื่อนร่วมงานหรือที่ปรึกษาผ่านการบันทึกภาพหน้าจอ กราฟ หรือรายงาน มิเตอร์คุณภาพกำลังไฟฟ้าของ Fluke จะให้คำตอบทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพกำลังไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ