Swedish

FLUKE CORPORATION Licensavtal för programvara

Denna programvaruprodukt tillhandahålls i enlighet med villkoren i detta avtal. All användning av denna programvaruprodukt betraktas som ett godkännande av avtalsvillkoren.

  1. LICENSBEVILJANDE. Fluke Corporation (Fluke) ger dig rätt att använda och kopiera denna programvaruprodukt i ursprungligt skick och endast i icke-kommersiellt syfte inom din organisation.
  2. ÄGANDERÄTT, COPYRIGHT OCH VARUMÄRKESSKYDD. Denna programvaruprodukt ägs av Fluke eller Flukes leverantörer och skyddas av copyrightlagar i USA och internationella fördragsbestämmelser. I beaktande av licensbeviljandet samtycker du till att all copyrightinformation och annan äganderättsinformation för kopior av denna programvaruprodukt som du gör ska behållas i ursprungligt skick. Förutom enligt vad som anges ovan ska inget i detta avtal tolkas som att det ger någon licensrätt eller annan rätt, enligt estoppel-principen eller på annat sätt, till patent, varumärke eller copyright som tillhör Fluke.
  3. BEGRÄNSNINGAR. Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller demontera programvaruprodukten.
  4. GILTIGHETSPERIOD. Denna licens börjar gälla när du godkänner ovanstående avtal och gäller fram tills det avslutas på grund av underlåtelse från din sida att uppfylla dina skyldigheter i enlighet med licensavtalet. När licensavtalet avslutas åläggs du att förstöra alla kopior av programvaruprodukten och tillhörande supportmaterial.
  5. ANDRA AVTAL. I fall då villkoren i detta avtal står i konflikt med villkor i andra avtal åsidosätter detta avtal andra avtal.
  6. GARANTIFRISKRIVNING. Denna programvaruprodukt tillhandahålls I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Fluke har ingen skyldighet att betala någon skadeersättning till någon person eller juridisk person, under några omständigheter, för särskilda, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till skadeersättning relaterad till användning av eller tillit till denna programvaruprodukt, ersättning för utebliven vinst eller uteblivna intäkter eller kostnader för ersättningsvaror, även om Fluke informeras i förväg om möjligheten att sådan skadeersättning kan komma att krävas.

Avtalet och licensen är i USA underställda gällande lagar i delstaten Washington, USA, och på andra platser gällande lagar i det land där avtalet ingicks.