Polski

Programy gwarancyjne CarePlan firmy Fluke dla przyrządów termowizyjnych

 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans
 • Fluke Infrared Camera Products CarePlans

Najważniejsze cechy

Wybierz jeden z naszych rewelacyjnych programów gwarancyjnych CarePlan: Gold, Silver lub Bronze.

Gold CarePlan
 • Kamera zastępcza w przypadku dłuższego czasu naprawy.
 • Przedłużona o rok gwarancja w po upływie pierwszej gwarancji fabrycznej.
 • W cenie jedna kalibracja odniesienia do NIST w okresie przedłużonej gwarancji.
 • Kalibracja odniesienia do NIST w przypadku wystąpienia usterki wymagającej naprawy.
 • Upust 15% od stawek serwisowyche na naprawy wykraczające poza zakres programu gwarancyjnego (np. po przypadkowym uszkodzeniu lub nieprawidłowym użytkowaniu przyrządu).
 • Pierwszeństwo obsługi
 • Upust 20% na każdy zlecony test prawidłowości działania przyrządu lub kalibrację odniesienia do NIST w okresie gwarancji fabrycznej i programu CarePlan.
 • Możliwość przedłużenia gwarancji do trzech lat (w niezmienionym zakresie).
 • Bezpłatne aktualizacje oprogramowania (firmware) i samego przyrządu w przypadku ich dostępności (powiadomienia o zmianach produktowych – PCN).
 • Powiadomienia o zbliżających się terminach wymaganej kalibracji, zakończenia programu gwarancyjnego oraz o dostępnych aktualizacjach.

Silver CarePlan

 • Przedłużona o rok gwarancja w po upływie pierwszej gwarancji fabrycznej.
 • Jeden test prawidłowości działania przyrządu w okresie przedłużonej gwarancji.
 • Pełny test prawidłowości działania po każdej wymaganej naprawie.
 • Pierwszeństwo obsługi
 • Zniżka na każdy zlecony test prawidłowości działania przyrządu lub kalibrację odniesienia do NIST w okresie gwarancji fabrycznej i programu CarePlan.
 • Możliwość przedłużenia gwarancji do dwóch lat (kontynuowaniej bez przerw).
 • Bezpłatne aktualizacje oprogramowania (firmware) i samego przyrządu w przypadku ich dostępności (powiadomienia o zmianach produktowych – PCN).
 • Powiadomienia o zbliżających się terminach wymaganej kalibracji, zakończenia programu gwarancyjnego oraz o dostępnych aktualizacjach.

Bronze CarePlan

 • Przedłużona o rok gwarancja w po upływie pierwszej gwarancji fabrycznej.
 • Test prawidłowości działania w przypadku wymaganej naprawy
 • Pierwszeństwo obsługi
 • Zniżka na każdy zlecony test prawidłowości działania przyrządu lub kalibrację odniesienia do NIST w okresie gwarancji fabrycznej i programu CarePlan.
 • Bezpłatne aktualizacje oprogramowania (firmware) i samego przyrządu w przypadku ich dostępności (powiadomienia o zmianach produktowych – PCN).
 • Powiadomienia o zbliżających się terminach wymaganej kalibracji, zakończenia programu gwarancyjnego oraz o dostępnych aktualizacjach.

Prawo do zakupu usługi CarePlan
Zakupu usługi CarePlan można dokonać przy zamówieniu nowego przyrządu lub w dowolnym momencie w ciągu sześciu miesięcy od daty jego nabycia, zgodnie z dowodem zakupu otrzymanym od autoryzowanego przedstawiciela (lub od daty produkcji w przypadku braku dowodu zakupu).

Jak kupić

Wymagana jest rejestracja przed zakupem usługi.
Aby umożliwić realizację zamówienia, przed dokonaniem zakupu usługi CarePlan konieczna jest wstępna rejestracja. Aby dokonać wstępnej rejestracji, wejdź na stronę www.fluke.com/careplans i pobierz formularz rejestracji do programu CarePlan. Formularz rejestracji do programu CarePlan można również otrzymać od lokalnego przedstawiciela firmy Fluke. Do wypełnionego formularz dołącz swoje zamówienie.

Kiedy rozpoczczyna się gwarancja?
Zaraz po tym, jak otrzymasz dokumenty potwierdzające uczestnictwo w programie CarePlan i zarejestrujesz się online, możesz korzystać z takich przywilejów, jak: pierwszeństwo obsługi, możliwość otrzymania przyrządu zastępczego (tylko program Gold), czy zniżek na wykonanie corocznego testu prawidłowości działania lub kalibracja przyrządu. Warunki przedłużonej gwarancji obowiązują po zakończeniu okresu gwarancji fabrycznej. Przedłużona gwarancja obejmuje m.in.: usługi kalibracji lub testy prawidłowości działania, przewidziane w ramach wybranego programu CarePlan.

Warunki korzystania

Obsługa serwisowa, naprawy i usługi kalibracji w ramach programu CarePlan nie są dostępne we wszystkich krajach. Sprawdź ich dostępność u swojego autoryzowanego przedstawiciela firmy Fluke.

Musisz zarejestrować się do programu CarePlan w ciągu 30 dni od otrzymania od nas dokumentów na temat programu.

Niezarejestrowanie się może skutkować znacznymi opóźnieniami w dostępności usług serwisowych. Opóźnienia te nie są uwzględniane w kalkulacji deklarowanego czasu realizacji usługi, podanego przed otrzymaniem zlecenia klienta.

Dokonując jakiegokolwiek zwrotu przyrządu, w ramach programów gwarancyjnych, konieczne jest uzyskanie numeru autoryzującego (RMA). Numer RMA dla swojego zlecenia serwisowego, uzyskasz przez stronę www.fluke.com/serviceRMA lub kontaktując się z lokalnym centrum serwisowym firmy Fluke.

Pierwszeństwo obsługi w ramach programów CarePlan zobowiązuje nas do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji otrzymanego zlecenia w najbliższym dostępnym terminie. W ramach procesu świadczenia usług serwisowych tego typu zlecenia mają pierwszeństwo przed zleceniami nieobjętymi programem CarePlan. Twój przyrząd jest objęty programem CarePlan od chwili zarejestrowania go w programie za pośrednictwem naszej strony internetowej, do czasu zakończenia gwarancji fabrycznej oraz gwarancji w ramach programu.

Przedłużona gwarancja obejmuje standardowe naprawy przyrządu. Przyrządy noszące ślady fizycznych uszkodzeń, nieprawidłowej eksploatacji lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nie podlegają gwarancji w ramach programów CarePlan, a za ich naprawę i kalibrację będą naliczane standardowe opłaty. Użytkownikom korzystającym z programu Gold CarePlan udzielamy 15% zniżki na usługi wykraczające poza zakres programu.

Ppowiadomienia o aktualizacjach (PCN) dotyczą czynności i parametrów technicznych mających istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania przyrządu. W ramach omawianych programów instalowane są wyłącznie znaczące aktualizacje (poziomu 1 i 2).

Kalibracje i testy prawidłowości funkcjonowania przyrządu uwzględnione w programach Gold i Silver, wykonywane są wyłącznie w okresie przedłużonej gwarancji.

Zniżki na kalibracje i testy funkcjonowania przyrządów udzielane są użytkownikom programów w okresie obowiązywania gwarancji fabrycznej.

Kalibracji i testów funkcjonowania, a także instalacji aktualizacji PCN, wykonywanych w ramach programów CarePlan, nie podlegają przyrządy nie wymagające naprawy lub zostały uznane przez naszych techników za „pozbawione usterek. W przypadku uznania przyrządu za „pozbawiony usterek, jego użytkownik, uczestniczący w programie CarePlan, może zlecić jego płatną kalibrację lub test funkcjonowania i korzystając z 20% zniżki od cen obowiązujących w czasie przebywania kamery w serwisie.

W ramach programu Gold CarePlan wydawane są certyfikaty kalibracji NIST wraz z towarzyszącymi danymi.

Testy funkcjonowania przyrządu potwierdzają działanie kamery zgodnie z publikowaną specyfikacją. Pomimo tego, że w ramach procedury walidacyjnej używa się przyrządów kalibrowanych zgodnie z NIST, kontrole te nie są tożsame z kalibracją i na ich potwierdzenie nie wydaje się certyfikatów.

Powiadomienia o zbliżającym się terminie kalibracji, zakończeniu programu gwarancyjnego oraz aktualizacjach PCN, zależne są od informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji na naszej stronie internetowej.

Po przedłużeniu programu CarePlan nie nadaje się mu nowego numeru. Gwarancja kontynuowana jest pod pierwotnym numerem programu CarePlan. Użytkownik może zmienić rodzaj programu gwarancyjnego na inny, wraz z upływem bieżącego okresu rocznego. W trzecim roku gwarancji dostępny jest wyłacznie program Gold CarePlan, bez względu na rodzaj programu użytkowanego w latach poprzednich. Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zachowanie jej ciągłości dla kamery o tym samym numerze seryjnym. Po upływie okresu ważności programu CarePlan użytkownik ma 30 dni na przedłużenie uczestnictwa na kolejny okres.

Przyrządy z numerami seryjnymi niezarejestrowanymi w bazie danych programu CarePlan nie będą podlegać obsłudze serwisowej do czasu potwierdzenia przez serwis, że się do niej kwalifikują. Ewentualne opóźnienia wynikające z powyższego nie będą uwzględnianie przy określaniu deklarowanego czasu realizacji usługi.

Przed dostarczeniem użytkownikowi przyrządu zastępczego w ramach programu Gold CarePlan, konieczne jest podpisanie umowy o jego zwrocie, przez właściciela lub upoważnionego przedstawiciela firmy, do której należy naprawiany przyrząd.

Kamery zastępcze dostarczane są użytkownikom objętym programem Gold CarePlan w okresie obowiązywania gwarancji fabrycznej oraz przedłużonej gwarancji Gold CarePlan, jeśli zadeklarowany czas realizacji usługi zostanie przekroczony o więcej niż 2 dni lub po 10 dniach przebywania urządzenia w serwisie – cokolwiek nastąpi wcześniej. Ze względu na szczegółowe uregulowania prawne dotyczące eksportu, przyrządy zastępcze nie są dostępne we wszystkich krajach. Do obsługi użytkownika programu Gold CarePlan z kraju, do którego nie są dostarczane przyrządy zastępcze, zostanie wyznaczony specjalny koordynator, w celu zapewnienia możliwie najkrótszego czasu realizacji zlecenia.

Za czas realizacji uważa się okres liczony od dnia otrzymania przyrządu przez serwis firmy Fluke do dnia nadania przesyłki zwrotnej. Czas transportu przesyłki nie jest wliczany do czasu realizacji zlecenia.

Firma Fluke dokona zwrotu przyrządu na własny koszt, korzystając ze standardowych, naziemnych przewoźników. Powyższe programy gwarancyjne nie obejmują usług przewoźników specjalnych ani innych niestandardowych i priorytetowych usług transportowych. Po zleceniu u serwisowej oraz otrzymaniu numeru RMA, istnieje możliwość zamówienia przesyłki priorytetowej lub dokonania innych ustaleń dotyczących transportu. W takim przypadku może być wymagana zgoda użytkownika na obciążenie dodatkowymi kosztami lub złożenie odrębnego zamówienia. Koszty wysyłki przyrządu do serwisu firmy Fluke pokrywa użytkownik.

Gwarancja w ramach programu CarePlan może zostać przeniesiona na nowego użytkownika tego samego przyrządu (o tym samym numerze seryjnym), objętego gwarancją na podstawie przypisanego numeru programu CarePlan.

Masz dodatkowe pytania?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Fluke lub swoim najbliższym, lokalnym przedstawicielem

Omówienie produktu: Programy gwarancyjne CarePlan firmy Fluke dla przyrządów termowizyjnych

Plany konserwacji oraz poszerzonej gwarancji dla kamer termowizyjnych Fluke

Konieczność naprawy zwykle pojawia się nieoczekiwanie i może być kosztowna. Utrzymuj swoją kamerę w najlepszej sprawności technicznej i kontroluj koszty jej eksploatacji, dzięki programom gwarancyjnym: Gold, Silver i Bronze CarePlan firmy Fluke.

Zadbaj o utrzymanie pełnej sprawności technicznej swojej kamery i kontroluj niezbędne inwestycje nawet przez kolejne trzy lata po upływie gwarancji fabrycznej.

Porównanie Programów Gwarancyjnych CarePlans
GoldSilverBronze
Kamera zastepcza w przypadku dluzszego czasu naprawyX
Jedna kalibracja odniesienia w okresie przedluzonej gwarancjiX
Znizka 15% na uslugi wykraczajace poza zakres programu gwarancyjnego (np. naprawa fizycznie uszkodzonego przyrzadu)X
Jeden test prawidlowosci dzialania przyrzadu w okresie przedluzonej gwarancjiX
Mozliwosc przedluzenia do trzech latX
Mozliwosc przedluzenia do dwóch latXXX
Test prawidlowosci dzialania/kalibracja po naprawieXXX
Pierwszenstwo obslugiXXX
Znizka 20% na zlecona kalibracje i test prawidlowosci dzialania przyrzadu w okresie gwarancji fabrycznej i programu CarePlanXXX
Aktualizacje PCN oprogramowania (firmware) i sprzetuXXX
Uslugi powiadamianiaXXX

Specyfikacje: Programy gwarancyjne CarePlan firmy Fluke dla przyrządów termowizyjnych

When you purchase a Silver CarePlan, you receive a support plan, which enables you to control your operating costs and protect your investment in a Fluke thermal imaging camera. Purchase this plan if you want free repairs and one annual free performance check, but not necessarily a calibration.

 • One free annual performance check, during extended warranty period
 • Free repairs for the extended warranty period
 • Full performance check with any needed repair during your extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to two years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage, calibrations or additional performance checks

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.

Modele: Programy gwarancyjne CarePlan firmy Fluke dla przyrządów termowizyjnych

Fluke Infrared Camera Products

CarePlans

Kup

When you purchase a Gold CarePlan, you receive a comprehensive instrument calibration and repair support plan that minimizes your downtime, protects your investment in a Fluke thermal imaging camera, and saves you up to 70% off the cost of out-of-plan factory calibrations. Purchase this plan if you calibrate your product annually.

 • Fluke’s highest level of calibration service, performed annually during extended warranty period, and on needed repair incident
 • Notification of calibration due date, pending plan expiration dates, and update notices
 • Free repairs during the extended warranty period
 • First-on-Bench priority handling, and pre-paid freight upon instrument return
 • Loaner camera on extended repair
 • Free firmware and hardware upgrade when available
 • Opportunity to choose between one, two or three years extended warranty coverage beyond your original factory warranty, and renew annually for up to three years with uninterrupted coverage
 • 20% discount on addition calibrations or performance check during factory and extended warranty periods
 • 15% discount on any out-of-plan services charges such as physical damage

Qualifying for your CarePlan purchase

You may purchase your CarePlan at the time you order your new instrument or anytime within six months of original purchase date with proof of purchase from an authorized dealer (or from date of manufacture without proof of purchase). View other terms and conditions.