Polski

Warunki licencyjne oprogramowania firmy FLUKE CORPORATION

Oprogramowanie w udostępnianej postaci objęte jest warunkami zawartymi w niniejszej umowie. Korzystanie z oprogramowania, niezależnie od sposobu użytkowania, jest uważane za równoznaczne z zaakceptowaniem warunków umowy.

  1. LICENCJA NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA. Firma Fluke Corporation (Fluke) udziela licencji na użytkowanie i kopiowanie tego oprogramowania bez prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz wyłącznie w celach niekomercyjnych w ramach danej instytucji.
  2. TYTUŁ, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZNAK FIRMOWY. Oprogramowanie jest własnością firmy Fluke lub jej dostawców i jest chronione przepisami o własności intelektualnej obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Udzielenie licencji wymaga od osoby uprawnionej do użytkowania tego oprogramowania, aby każda jego kopia była opatrzona wszystkimi informacjami o własności intelektualnej i innych prawach własności, jakie zamieszczono na wersji oryginalnej. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, żadna zawartość niniejszego serwisu internetowejgo nie może być interpretowana jako zobowiązanie, ani w drodze domniemania, zasady estoppel lub w inny sposób. Dotyczy to również licencji, praw patentowych, znaków firmowych i własności intelektualnej firmy Fluke.
  3. OGRANICZENIA. Nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować tego oprogramowania.
  4. WARUNKI. Niniejsza licencja jest ważna wyłącznie, jeżeli użytkownik zgadza się przestrzegać jej warunków i pozostanie ważna do momentu naruszenia przez użytkownika postanowień umowy licencyjnej. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej użytkownik jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich kopii oprogramowania i związanych z nim materiałów pomocniczych.
  5. INNE UMOWY. Jeśli warunki zawarte w niniejszej umowie są sprzeczne z warunkami zawartymi w innych umowach, warunki zawarte w niniejszej umowie są nadrzędne.
  6. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. Informacje zostały udostępnione w stanie „JAKIE SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI LUB DODATKOWYCH WARUNKÓW, WYRAŻONYCH LUB DOMYŚLNYCH, OBEJMUJĄCYCH RÓWNIEŻ, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH. Firma Fluke nie będzie odpowiedzialna względem żadnej osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od okoliczności, za żadne szkody szczególne, przypadkowe, pośrednie ani wynikowe, w tym również, lecz nie wyłącznie, szkody spowodowane użytkowaniem lub wykorzystywaniem tych informacji, utratę zysków lub przychodów lub koszty wynikające z konieczności stosowania zamienników, nawet jeżeli osoby te zostały uprzednio poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niniejsza umowa i licencja podlegają przepisom obowiązującym w Stanie Waszyngton, w Stanach Zjednoczonych, a w innych krajach przepisom obowiązującym w kraju, w którym umowa została zawarta.