Norsk

Avtale om programvarelisens for FLUKE CORPORATION

Dette programvareproduktet er utstyrt i henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Enhver form for bruk av dette programvareproduktet vil regnes som godkjennelse av vilkårene i avtalen.

  1. TILDELING AV LISENS. Fluke Corporation (Fluke) gir deg tillatelse til å bruke og kopiere dette programvareproduktet i sin originale form, såfremt det kun knyttes til ikke-kommersiell bruk innen organisasjonen din.
  2. TITTEL, OPPHAVSRETT OG VAREMERKE. Dette programvareproduktet eies av Fluke eller dets leverandører og er beskyttet av lover om opphavsrett i USA og internasjonale bestemmelser. Med hensyn til lisenstildelingen samtykker du i at enhver kopi som du lager av dette programvareproduktet, skal beholde alle opphavsretts- og andre eiendomsmerknader i samme form og på samme måte som på originalen. Unntatt som angitt ovenfor, skal ingenting i denne avtalen fortolkes som å tildele, verken underforstått, ved innsigelsesavskjæring eller på annen måte, noen lisens eller rettighet under enhver patent, varemerke eller opphavsrett tilhørende Fluke.
  3. RESTRIKSJONER. Du kan ikke tilbakekonstruere, dekompilere eller demontere dette programvareproduktet.
  4. VILKÅR. Denne lisensen trer i kraft når du godkjenner den ovennevnte avtalen, og den skal forbli gjeldende til den eventuelt opphører ved at du ikke overholder lisensavtalen. Ved opphør av lisensavtalen skal du destruere alle kopier av programvareproduktet og tilknyttet støttemateriell.
  5. ANDRE AVTALER. Når vilkår og betingelser i denne avtalen strider mot vilkår og betingelser i andre avtaler, har denne avtalen forrang over andre avtaler.
  6. GARANTIFRASKRIVELSE. Dette programvareproduktet gis ”SOM DET ER”, UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE IMPLISITTE GARANTIENE FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER KRENKING AV VAREMERKER/RETTIGHETER Fluke skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig overfor noen person eller enhet for spesielle, utilsiktede, indirekte eller følgeskader inkludert, men ikke begrenset til, skader som følge av bruk av eller tillit til dette programvareproduktet, tap av profitt eller inntekter eller kostnader for erstatningsvarer, selv om de informeres på forhånd om muligheten for slike skader.

Denne avtalen og lisensen skal styres i USA under lovene til staten Washington i USA, og andre steder av landets lover der avtalen er utformet.