Dutch

Softwarelicentieovereenkomst van FLUKE CORPORATION

Dit softwareproduct wordt geleverd onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst. Gebruik van dit softwareproduct op welke wijze dan ook wordt opgevat als instemming met de voorwaarden van de overeenkomst.

  1. LICENTIEVERLENING. Fluke Corporation (Fluke) verleent u het recht dit softwareproduct in zijn originele vorm te gebruiken en kopiëren, uitsluitend voor niet-commercieel gebruik binnen uw organisatie.
  2. TITEL, AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK. Dit softwareproduct is het eigendom van Fluke of de leveranciers van Fluke en wordt beschermd door auteursrechten van de Verenigde Staten en bepalingen uit internationale verdragen. Met het oog op de Licentieverlening gaat u ermee akkoord dat kopieën die u van dit softwareproduct maakt de vermeldingen van auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen behouden blijven in dezelfde vorm en op dezelfde wijze als op het origineel. Behalve voor zover hierboven gespecificeerd, geeft niets in deze disclaimer aanspraak op een licentie of recht als gevolg van implicatie, uitsluiting of anderszins krachtens een patent, handelsmerk of auteursrecht van Fluke.
  3. BEPERKINGEN. U mag dit product niet aan reverse-engineering onderwerpen of ontleden of demonteren.
  4. TERMIJN. Deze licentie geldt vanaf uw instemming met de overeenkomst hierboven en blijft van kracht tot deze wordt beëindigd wanneer u de licentieovereenkomst niet naleeft. Na beëindiging van de licentieovereenkomst vernietigt u alle exemplaren van het softwareproduct en de daaraan gerelateerde ondersteuningsmaterialen.
  5. OVERIGE OVEREENKOMSTEN. Wanneer voorwaarden van deze overeenkomst in strijd zijn met voorwaarden van andere overeenkomsten, komt deze overeenkomst in de plaats van overige overeenkomsten.
  6. AFWIJZING VAN GARANTIE. Dit softwareproduct wordt in de huidige staat ('AS IS') EN ZONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN GELEVERD, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. Fluke is geen enkele persoon of rechtspersoon onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid verschuldigd voor speciale, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op dit softwareproduct, winstderving, verlies van omzet of kosten voor vervangende artikelen, zelfs indien Fluke van tevoren op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Op deze overeenkomst en licentie is in de Verenigde Staten de wetgeving van de staat Washington, VS, van toepassing. Elders is de wetgeving van het land waarin de overeenkomst is aangegaan van toepassing.