Keeping your world up and running.
Domů  |  Fluke Licenční Smlouva

Licenční smlouva na software společnosti FLUKE CORPORATION

Poskytnutí tohoto softwarového produktu podléhá podmínkám této smlouvy. Používání tohoto softwarového produktu jakýmkoli způsobem bude považováno za souhlas s podmínkami smlouvy.

  1. POSKYTNUTÍ LICENCE. Společnost Fluke Corporation (dále jako „společnost Fluke“) vám uděluje právo používat a kopírovat tento softwarový produkt v původní podobě výhradně k nekomerčnímu použití v rámci vaší organizace.
  2. VLASTNICKÝ NÁROK, AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÁ ZNÁMKA. Tento softwarový produkt je majetkem společnosti Fluke nebo jejích dodavatelů a podléhá zákonům USA na ochranu autorských práv a ustanovením mezinárodních dohod. V souvislosti s poskytnutím licence souhlasíte, že veškeré kopie tohoto softwarového produktu, které vytvoříte, budou zachovávat veškeré informace o autorských právech a další informace o vlastnictví ve stejné podobě a stejným způsobem jako originál. Není-li výše uvedeno jinak, žádný zde uvedený obsah nesmí být považován za implicitně poskytnutý, představovat překážku uplatnění žalobního nároku nebo jiné licence či práva vyplývajícího z jakéhokoli patentu, ochranné známky nebo autorského práva společnosti Fluke Corporation.
  3. OMEZENÍ. Není dovoleno provádět reverzní analýzu, dekompilaci či separaci tohoto softwarového produktu.
  4. PODMÍNKY. Tato licence nabývá platnosti vaším souhlasem s výše uvedenou smlouvou a zůstává v platnosti, dokud nedojde k jejímu ukončení nedodržením licenční smlouvy z vaší strany. Při ukončení platnosti licenční smlouvy jste povinni zničit všechny kopie softwarového produktu a souvisejících pomocných materiálů.
  5. OSTATNÍ SMLOUVY. V případě konfliktu podmínek této smlouvy s podmínkami jiných smluv nahrazuje tato smlouva ostatní smlouvy.
  6. PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE. Tento softwarový produkt je poskytován „TAK JAK JE“ BEZ ZÁRUKY ČI PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ODVOZENÉ ZÁRUKY NA PRODEJNOST NEBO POUŽITELNOST PRO URČITÝ KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ PRÁV. Společnost Fluke neodpovídá za žádných okolností žádné osobě či entitě za žádné zvláštní, nahodilé, nepřímé nebo následné škody, včetně, ale bez omezení na škody vzniklé v důsledku použití tohoto softwarového produktu nebo jeho spolehlivosti, ztráty zisku nebo nákladů na náhradní zboží, a to ani v případě, že byla na možnost vzniku takovýchto škod předem upozorněna.

Tato smlouva a licence se v USA řídí zákony státu Washington, USA, a v ostatních zemích zákony země, ve které je smlouva odsouhlasena.

Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation