Keeping your world up and running.
Etusivu  |  Sovellukset  |  Sähkö  |  Sähkösanasto

Sähkösanasto

° A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

°C

Celsiusaste

°F

Fahrenheitaste

AC

Vaihtovirta tai -jännite.

Tarkkuus

Digitaalisen mittarin tarkkuus määritellään referenssiolosuhteissa mitatun lukeman ja todellisen arvon välisenä erona. Tarkkuus on määritetty muodossa: (±xx% lukema ±xx numeroa) Ensimmäinen osa ilmaisee prosenttivirheen suhteessa lukemaan, mikä tarkoittaa, että se on verrannollinen syöttöön. Toinen osa on virhe (numeroina, dgt), joka on vakio. Rdg tarkoittaa lukemaa ja dgt numeroita. Dgt tarkoittaa digitaalisen näytön viimeistä merkitsevää numeroa.

Pätöteho (P)

Tehosta käytetty termi, kun on erotettava toisistaan näennäisteho, kompleksinen teho ja sen komponentit sekä pätöteho ja loisteho. Katso kohta Ampeeritunti

Ampeeri (A)

Yksikkö, joka ilmaisee sähkövarauksen liikettä. Yksi ampeeri on yhden voltin yhden ohmin vastuksessa olevan potentiaalin eron synnyttämä virta. Sähkövirta, joka kulkee yhden coulombin sekuntinopeudella.

Ampeeritunti (Ah)

Yhden ampeerin kulutus tunnissa.

Ampeerituntimittari

Mittari, joka mittaa ja rekisteröi sen piirin virrankulutusta, johon se on kytketty (virta suhteessa aikaan).

Näennäisteho (S)

AC-piirin käytetyn jännitteen ja virran tulo. Näennäisteho tai volttiampeeri ei ole piirin todellinen teho, koska laskennassa ei huomioida tehokerrointa.

Kaistanleveys

Siirtoreitin tiedonsiirtokapasiteetti mitattuna bitteinä tai tavuina sekunnissa.

Kalibrointi

Laitteen säätö niin, että tuotto (näyttö) on määritetyn alueen sisäpuolella syötettyyn arvoon nähden.

Kapasitanssi

1) Johtimen pakkovarauksen suhde vastaavaan potentiaalin muutokseen. 2) Kondensaattorin jommankumman johtimen varauksen suhde johdinten väliseen potentiaalieroon. 3) Kyky kerätä sähkövarausta.

Kondensaattori

Sähkölaite, jolla on kapasitanssi.

Katodi

1) Negatiivinen elektrodi, joka lähettää elektroneja tai luovuttaa negatiivisia ioneja ja jota kohti positiiviset ionit siirtyvät tai kerääntyvät jännitekennoon tai vastaavaan laitteeseen. 2) Akun negatiivinen napa.

CEE

Kansainvälinen sähkölaitteiden koestusmääräyksiä valmisteleva komissio Paikallinen eurooppalainen turvallisuusvirasto, jossa Yhdysvallat on mukana vain tarkkailijana.

Johtavuus (sähkönjohtavuus)

Johtimen kapasiteetti kuljettaa sähköä, ilmoitetaan yleensä samankokoisen pehmeän kuparijohtimen johtavuuden prosenttiosuutena

Johdin

1) Johdin tai johdinten yhdistelmä, joka soveltuu sähkövirran siirtämiseen. Johtimet voivat olla eristettyjä tai paljaita. 2) Mikä tahansa materiaali, jonka läpi elektronit pääsevät virtaamaan.

Ryömintäväli

Kahden johtimen välinen lyhin etäisyys mitattuna niitä erottavasta laitteesta. Ryömintäväli on yleensä eristimien tai eristysläpivientien suunnitteluparametri.

Huippukerroin (CF)

Enimmäisarvon suhde teholliseen arvoon. Se osoittaa syöttöalueen, jossa testeri toimii lineaarisesti, ilmaistuna käytetyn alueen enimmäisarvon monikertana. Huippukerroin = enimmäisarvo / todellinen RMS-arvo Sinimuotoinen aalto; huippukerroin = 141/100 = 1,41

DC

1) Tasavirta tai -jännite. 2) Sähkövirta, jonka suunta ei muutu.

Desibeli (dB)

Yksikkö, jolla ilmaistaan sähkösignaalin tai äänen voimakkuuden tason muutoksen suuruutta. Jännitesuhde 1:10 vastaa -20:ta dB:ä, 10:1 20:ta dB:ä, 100:1 40:ä dB:ä ja 1000:1 60:ta dB:ä. Tehosuhde 10:1 ei ole 20 dB, vaan 10 dB, koska teho(P) on verrannollinen jännitteen(V) neliöön.

dBm

Desibelimäärä suhteessa yhteen milliwattiin (vaimennus tai vahvistus). Mitä suurempi dBm on, sitä enemmän laitteet lähettävät tai vastaanottavat tehoa.

Dielektrinen

1) Mikä tahansa eristävä aine kahden johtimen välissä. 2) Materiaali, joka tarjoaa sähköeristyksen tai erotuksen.

Eristevakio

Luku, joka ilmaisee materiaalin dielektrisen voimakkuuden verrattuna tyhjiöön, jonka eristevakio on yksi.

Dielektrinen mittaus

Eristysjärjestelmän toiminnan varmistamiseen käytettävä testi. Tietyn suuruista jännitettä syötetään tietyn ajanjakson verran.

Eristyksen sieto

Eriste- ja välimateriaalien kyky kestää määritettyjä ylijännitteitä tietyn ajanjakson aikana (yksi minuutti, ellei toisin mainita) ilman yli- tai läpilyöntiä.

Diodi

Kaksinapainen puolijohdelaite (tasasuuntaus), jolla on epälineaarisia virta-jännite-ominaisuuksia. Diodin tehtävänä on päästää virta yhteen suuntaan ja estää virran kulkeutuminen vastakkaiseen suuntaan. Diodin navat ovat anodi ja katodi.

Faradi

Kapasitanssiarvo kondensaattorille, josta havaitaan yhden voltin potentiaaliero, kun se ladataan yhtä coulombia vastaavalla sähkömäärällä.

Taajuus

AC-järjestelmissä nopeus, jolla virta vaihtaa suuntaa, ilmaistu hertseinä (sykliä sekunnissa); aaltomuodon kokonaisten syklien määrän mitta ajan yksikköä kohti.

Maadoitus

1. Sähkötermi, joka tarkoittaa maahan kytkemistä. 2. Johtava liitäntä, joko tarkoituksellinen tai vahingossa muodostunut, jonka kautta sähköpiiri tai laite on kytketty maahan tai johonkin johtavaan osaan, joka toimii maana.

Harmoninen yliaalto

Sinimuotoinen signaalin osa, joka on perusaallon monikerta. Harmoniset yliaallot ovat pääasiassa nykypäivän elektroniikkalaitteiden aiheuttamia. Nykypäivän elektroniikka on suunniteltu ottamaan virtaa pulsseina vanhempien, ei-elektronisten, laitteiden tasaisen sinimuotoisen tavan sijasta. Nämä pulssit aiheuttavat säröjä virran aaltomuotoihin, mikä taas aiheuttaa säröjä jännitteeseen. Virran ja jännitteen harmoniset yliaallot voivat aiheuttaa ongelmia, kuten johtojen, liitäntöjen, moottorien ja muuntajien ylikuumenemista sekä suojakytkimien odottamattoman laukeamisen.

Henry (H)

Induktanssin metri-kilogramma-sekunti-yksikkö vastaa sellaisen piirin induktanssia, jossa piirissä olevasta yhden ampeerin sekuntinopeudella vaihtelevasta virrasta tuotetaan yhden voltin sähkömotorinen voima.

Hertsi (Hz)

1) Taajuuden yksikkö, joka vastaa yhtä sykliä sekunnissa. 2) Vaihtovirrassa negatiivisen ja positiivisen navan vaihtojen määrä sekunnissa.

I

Virta

IEC

International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähkötekninen standardoimisjärjestö.

Induktanssi

1) Sellaisen piirin ominaisuus, jossa virran muutos aiheuttaa sähkömotorisen voiman. 2) Impedanssin magneettinen osa.

Käynnistysvirta

Virran alkupiikki, joka ilmenee, ennen kuin impedanssin kuormaresistanssi kasvaa normaaliin toimintatasoonsa.

Eristys-

1) Johtamaton materiaali, jota käytetään johtavien materiaalien erottamiseen toisistaan. 2) Johtamaton materiaali, jota käytetään eristettyjen kaapelien valmistamiseen.

kilo

Etuliite, joka tarkoittaa yhtä tuhatta (1k = 1 000).

kVA

1) Näennäistehon yksikkö ilmaistuna tuhansina volttiampeereina. 2) Kilovolttiampeerilukema ilmaisee muuntajan tuoton nimellisjännitteellä ja -taajuudella ylittämättä määritettyä lämpötilan nousua.

kVAR

kVAR on ylimääräinen loisvirta, jota syntyy, kun jännite ja virta eivät ole täysin synkroniassa tai samassa vaiheessa.

kW

Todellinen teho kilowatteina (kW).

kWh

Kilowattitunti, tuhannen watin kulutus yhden tunnin aikana.

L

Symboli, jolla ilmaistaan induktanssia. Mittayksikkö on henry.

LEDit

LED eli ledi eli valodiodi (Light-Emitting Diode)

Eristysvastusmittari

Testauslaite, joka syöttää DC-jännitettä ja mittaa johtimen tai laitteen eristyksen antaman resistanssin.

Ohm (ω)

Resistanssin yksikkö määritettynä sellaisen piirin resistanssina, jossa on yhden voltin jännite ja yhden ampeerin virta.

Ohmin laki

U = IR; I = U/R; R = U/I; jossa U = piirissä oleva jännite, I = piirissä oleva virta ja R = piirin resistanssi. Ohmin lakia käytetään jännitepudotuksen, vikavirran ja muiden sähköpiirin ominaisuuksien laskemiseen.

Huipusta huippuun

AC-aaltomuodon amplitudi (suuruus) mitattuna positiivisesta huippuarvosta negatiiviseen huippuarvoon.

PF

Tehokerroin (PF)

Vaihekulma

Virran ja jännitteen aaltomuotojen vaihe-ero mitattuna asteina tai radiaaneina.

Vaihejärjestys

Vaihejärjestys määrittää järjestyksen monivaiheisessa järjestelmässä ja ilmaistaan yleensä muodossa 1-2-3, järjestys vastapäivään. Yhdysvalloissa laitokset käyttävät muotoa A-B-C paikoissa 1-2-3 olevien vastaavien vaiheiden nimeämiseen. Jotkut tahot viittaavat järjestykseen kuitenkin muodossa A-B-C, A-C-B tai C-B-A vastapäivään, jolloin A voi korvata 1:n, 2:n tai 3:n. Euroopassa vaiheiden nimet ovat R-S-T.

Napaisuus

1) Sähkötermi, joka viittaa jännitteen suhteeseen viitepotentiaaliin (+). 2) Muuntajien kohdalla napaisuus tarkoittaa virran suuntaa korkeajännitenapojen läpi suhteessa matalajännitenapojen läpi kulkevan virran suuntaan.

Tehokerroin (PF)

Kulutetun energian (watteina) osuus tulojännitteen (voltteina) ja tulovirran (ampeereina) tulosta. Toisin sanoen tehokerroin on kulutetun energian määrä prosentteina verrattuna johdinten läpi kulkevaan virtaan. Kondensaattorien lisääminen järjestelmään muuttaa loistevalaisinkäämien induktiivista vaikutusta, jolloin NPF (Normal Power Factor) -järjestelmä muuntuu HPF (High Power Factor) -järjestelmäksi.

Alue

Normaalit toimintarajat, määritetty alhaisimmasta kalibrointipisteestä korkeimpaan kalibrointipisteeseen.

Todellinen teho

Volttien ja ampeerien hetkellisen tulon keskiarvo kiinteänä ajanjaksona AC-piirissä.

Viitealue

Tietty vaikutusmäärän arvoalue, jonka sisällä muutin vastaa luontaisia virheitä koskevia vaatimuksia.

Viitearvo

Tietty vaikutusmäärän yksittäinen arvo, jossa muutin vastaa luontaisia virheitä koskevia vaatimuksia.

Referenssiolosuhteet

Vertailuolosuhteet suorituskyvyn testaamiseen tai mittaustulosten käypään vertailuun.

Vikavirta

Kaikkien linjavirtojen algebrallinen summa monivaiheisessa järjestelmässä.

Resistanssi

Vastusarvo, yksikkö ohmi (O).

RMS (Root-Mean-Square, neliöllinen keskiarvo)

Vaihtovirran tai -jännitteen tehollinen arvo. RMS-keskiarvoistamalla laskettu jännitteen (tai virran) tehollisarvo, joka antaa kuormaan saman tehon kuin vastaavan suuruinen tasajännite (tai -virta).

Oikosulku

1. Kuorma, joka syntyy, kun maadoittamaton johdin joutuu kosketuksiin toisen johtimen tai maadoitetun kohteen kanssa. 2. Joko tarkoituksenmukainen tai vahingossa muodostunut kahden potentiaaliltaan toisistaan poikkeavan pisteen välinen epänormaali yhteys, jolla on suhteellisen alhainen impedanssi.

Harmoninen kokonaissärö (THD)

THD (%THD, Total Harmonic Distortion, harmoninen kokonaissärö) – kaikkien harmonisten taajuusvirtojen tai -jännitteiden panos virran tai jännitteen perusaaltoon, ilmaistu perusaallon prosenttiosuutena.

True RMS

Useimmat vaihtovirrat ja -jännitteet ilmaistaan tehollisena arvona, joista käytetään myös nimitystä neliöllinen keskiarvo (RMS, Root-Mean-Square). Tehollinen arvo on vaihtovirta- tai -jännitearvon neliön keskiarvon neliöjuuri. Useiden pihtimittarien, joissa on tasasuuntaajapiirit, asteikot on kalibroitu RMS-arvoihin AC-mittauksia varten. Todellisuudessa ne kuitenkin mittaavat tulojännitteen tai -virran keskiarvon olettaen, että jännite tai virta on siniaalto. Siniaallon muuntosuhde, joka saadaan jakamalla tehollinen arvo keskiarvolla, on 1,1. Näin ollen nämä instrumentit eivät mittaa signaalia oikein mikäli se ei ole puhdasta siniaaltoa.

V

Jännite; voltti.

VA

1) Sähkökapasiteetti tai -kuorma, ilmaistu voltti*ampeereina. 2) Volttiampeerilukema ilmaisee muuntajan tuoton nimellisjännitteellä ja -taajuudella ylittämättä määritettyä lämpötilan nousua.

VAR

Volt Ampère Reactive. Katso myös kohta Loisteho.

Voltti

Sähkömotorisen voiman yksikkö. Yhden ampeerin virran tuottamiseen yhden ohmin resistanssilla tarvittava potentiaaliero.

Jännitepudotus

Piirin jännitehäviö, kun piirissä kulkee virta.

Watti

1) AC-mittauksissa hyötyteho (mitattu watteina) vastaa jännitteen, virran ja tehokertoimen tuloa (virran ja jännitteen välisen vaihekulman kosini). Watit=E*I *COS(f). Watti on tehon yksikkö, joka ottaa huomioon sekä voltit että ampeerit ja vastaa tehoa piirissä, jossa yhden ampeerin virta kulkee yhden voltin potentiaalieron läpi. 2) Yksi joule sekunnissa.

Wattitunti

1) Yksikkö, joka vastaa yhden tunnin aikana käytettävää yhden watin tehoa. 2) 3 600 joulea.

X

Reaktanssi ilmaistu ohmeina.

Z

Impedanssi

Muut sanastot

Painekalibroinnin sanastoa »
Lämpötilakalibroinnin sanastoa »
Virtasilmukkakalibroinnin sanastoa »
DMM-tuotesanasto »
Tärinäsanasto »
Etusivu   |   Sivukartta   |  Ohjelmistojen käyttöoikeudet  |   Tietosuojalauseke   |   Käyttöehdot  |   Myyntiehdot ja -edellytykset © 1995 - 2018 Fluke Corporation